Meist

Missioon

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) on teadmisi pakkuv kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on aidata arendada paremat sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat. Eurofound asutati 1975. aastal nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1365/75, et aidata kavandada ja kujundada paremaid elu- ja töötingimusi Euroopas.

Roll

Eurofoundi roll on pakkuda Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika põhitegijatele töötingimuste ja jätkusuutliku töö, töösuhete, tööturu muutuste ning elukvaliteedi ja avalike teenuste kvaliteedi kohta teavet, nõuandeid ja eksperthinnanguid, tuginedes võrdlevale infole, uuringutele ja analüüsidele.

Organisatsioon

Eurofoundi juhivad direktor ja direktori asetäitja, kes annavad oma tegevusest aru juhatusele. Praegune direktor on Juan Menéndez-Valdés, kes asus sellele ametikohale 1. detsembril 2010. Asedirektor Erika Mezger asus oma ametikohale 2009. aasta juulis. Direktorid nimetab ametisse Euroopa Komisjon juhatuse esitatud kandidaatide nimekirja põhjal. Valitsuste ja sotsiaalpartnerite (tööandjad ja ametiühingud) esindajatest koosnev juhatuse ülesanne on töötada välja mitme aasta ja aasta tööprogrammid.

Samuti on Eurofoundil Brüsselis kontaktbüroo, millel on kaks rolli: tugevdada Eurofoundi uuringute nähtavust ja mõju ELi tasandil ning seirata poliitikakujundamise arenguid.

Asutuse ligikaudu 100 töötajat on värvatud paljudest liikmesriikidest ja neil on väga mitmesugune töökogemuse ja ettevalmistus. Aeg-ajalt lähetavad riiklikud asutused eksperte.

Eurofoundi ruumid asuvad 17. sajandist pärinevas hoonekompleksis nimega Loughlinstown House, Dublinis Iirimaal.

Sihtrühmad

Eurofoundi eesmärk on toetada poliitikakujundamisel ELi institutsioone, valitsusi, tööandjaid, ametiühinguid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.