Juurdepääs sisedokumentidele

Üldsusel on võimalik taotleda juurdepääsu Eurofoundi dokumentidele. Eurofound käsitleb üldsusele oma sisedokumentidele juurdepääsu andmist olulise osana oma laiemast teabepoliitikast anda võimalikult terviklik ülevaade Eurofoundi tegevusest.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele laiendati 2003. aasta septembris Euroopa Liidu asutustele. 2004. aasta märtsis võttis Eurofoundi haldusnõukogu vastu määruse kohaldamise rakenduseeskirjad (91 kB PDF)

Üldjoontes sätestatakse määruses, et üldsusel on õigus tutvuda Eurofoundi avaldamata sisedokumentidega, arvestades määruses määratletud põhimõtteid, tingimusi ja piiranguid.

Et üldsus saaks leida, mis dokumendid võivad neile huvi pakkuda, sätestatakse määruses, et asutused koostavad avalike dokumentide registri koos otselinkidega dokumentidele, kui võimalik.

Veebis avaldatud Eurofoundi dokumendid

Eurofoundi ajaloo arhiiv on uurijatele avatud Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivis, mis asub Euroopa Ülikooli Instituudis (Firenze).

Eurofoundi muudele dokumentidele juurdepääsu taotlused

Taotleda on võimalik ka muid dokumente. Järgmises lühijuhendis selgitatakse, kuidas kasutada juurdepääsuõigust.

Muudele dokumentidele juurdepääsu taotlused tuleb esitada haldusjuhile kirjalikult (posti, faksi või e-postiga) ja nendes tuleb selgelt märkida, et taotlus esitatakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001. Kirjeldage võimalikult täpselt ja üksikasjalikult, mis dokumenti/dokumente soovite.

Eurofoundi postiaadress:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Iirimaa

Dokumentide taotlemiseks e-postiga saatke taotlus aadressile publicaccess@eurofound.europa.eu . Faksiga tuleb taotlused saata numbrile +353 1 282 6456.

NB! Dokumendid võivad olla konfidentsiaalsed või piiratud juurdepääsuga, kui nende avaldamine võib kahjustada üksikisikute või asutuste huve, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4. Vt allpool Eurofoundi sise-eeskirjad dokumentidele juurdepääsu piiramise kohta.