Sidusrühmad ja partnerid

Eurofoundi missioon on pakkuda teadmisi, et aidata kujundada paremat sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitikat. Eurofoundi rolli ja tegevust juhitakse peamiselt ELi tasandil, ent samal ajal on ta mitmeti seotud liikmesriikidega.

Eurofoundi haldusnõukogu liikmed nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ja sotsiaalpartnerite organisatsioonide esindajate hulgast; kolm liiget esindavad Euroopa Komisjoni ja ühe sõltumatu eksperdi määrab Euroopa Parlament. Haldusnõukogu abistab juhatus, mis koosneb kaheksast liikmest : haldusnõukogu esimees ja kolm aseesimeest, kolme rühma (valitsuste, tööandjate ja töötajate esindajad) koordinaatorid ja üks Euroopa Komisjoni esindaja.

Eurofoundi tegevuse ja teenuste tähtsaimad sihtrühmad on ELi institutsioonid, valitsused ja sotsiaalpartnerid. Eurofoundi teabevahetusstrateegia üks oluline suund on pakkuda sidusrühmadele tõendusmaterjali ja teenuseid, et aidata neil oma ülesandeid täita. Koostöö võib toimuda Eurofoundi olemasolevate andmete põhjal koostatudkohandatud aruannete vormis.

ELi institutsioonid ja asutused

Eurofoundi suhted institutsioonidega on dünaamilised ning toimivad ametliku (institutsioonilise) ja mitteametliku koostöö kaudu. Eurofound on Euroopa Liidu sõltumatu amet ja kuulub ELi asutuste hulka. Eurofound on ka ELi asutuste võrgustiku liige.

Amet on allkirjastanud koostöölepingud viie sarnase asutusega:

  • Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ( Cedefop);
  • Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ( EIGE);
  • Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet ( EU-OSHA);
  • Euroopa Koolitusfond (ETF);
  • Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA).

Koostöölepinguid rakendatakse aasta tegevuskavade kaudu ning nende põhjal vahetatakse andmeallikaid ja korraldatakse ühisalgatusi seoses teadusuuringute, ürituste ja tegevussüsteemidega.

Euroopa Komisjon on Eurofoundi juhtimisega seotud, sest ta on esindatud haldusnõukogus, kus tal on oluline roll tööprogrammide vastuvõtmisel. Haldusnõukogus osaleb hääleõiguseta vaatlejana üks Euroopa Parlamendi nimetatud sõltumatu ekspert.

Euroopa Liidu Nõukoguga teeb Eurofound koostööd peamiselt selle eesistujariikide programmide kaudu, pakkudes eesistumise ürituste jaoks eksperditeadmisi, saates nendele kõnelejaid või osutades muud abi. Ühisüritusi korraldatakse ka Euroopa Parlamendi ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega .

ELi institutsioonidega tiheda kontakti hoidmiseks on Eurofoundil büroo Brüsselis. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Brüsseli kontaktbürooga .

Valitsused

Iga liikmesriigi valitsusel on haldusnõukogus esindaja, kes on tavaliselt tööhõive- või sotsiaalküsimustega tegeleva ministeeriumi ametnik.

Arvestades, et haldusnõukogu võtab vastu Eurofoundi tööprogramme ja teeb eelarveettepanekuid, mõjutavad liikmesriikide valitsused oluliselt Eurofoundi toimimist. Eurofoundi rajasid liikmesriikide valitsused üheskoos (Euroopa Liidu Nõukoguna) ning seda rahastatakse jätkuvalt ELi üldeelarvest.

Sotsiaalpartnerid

Eurofoundi volitus on toetada komisjoni, teisi liidu institutsioone, organeid ja asutusi, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid elu- ja töötingimuste parandamise poliitika kujundamisel ja rakendamisel, tööhõivepoliitika kavandamisel ning tööturu osapoolte dialoogi edendamisel. Selleks kogub ja levitab Eurofound teadmisi, pakub poliitika kujundamiseks tõendusmaterjali ja teenuseid, sealhulgas teadusuuringutel põhinevaid järeldusi, ning soodustab teadmiste jagamist liidu ja liikmesriigi tasandi osalejate vahel.

Iga liikmesriigi sotsiaalpartnerluse pooled on esindatud haldusnõukogus, mistõttu kajastab selle koosseis ELi töösuhtesüsteemide ja kultuuri mitmekesisus. Euroopa sotsiaalpartnerite organisatsioonide esindajad koordineerivad rühmade tegevust ja osalevad haldusnõukogu koosolekutel.

Muu

Eurofound teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga ( OECD), osaledes aruannete koostamisel ja korraldades ühisüritusi.

Samuti suhtleb Eurofound kodanikuühiskonnaga selle eri vormides (nt kolmepoolsed organid, kodanikuühiskonda esindavad vabaühendused ja teadusringkonnad). Eurofoundi teadmiste olulised kasutajad on ka akadeemilised ja teadusringkonnad. Lisaks valitakse (avalikul hankemenetlusel) Eurofoundi väliuuringute tegemiseks sageli teadlasi ja teisi akadeemilisi töötajaid.