Korduvad küsimused

Eurofoundi veebilehe kaudu saavad kasutajad juurdepääsu teemade, majandusvaldkondade, keelte või riikide kaupa teabele, mis tugineb kõigi Eurofoundi uuringute ja vaatluskeskuste asjakohastele andmetele ja analüüsidele, samuti saab juurdepääsu Eurofoundi põhjalikele teadusuuringutele. Veebileht on optimeeritud kasutamiseks tahvelarvutis, nutitelefonis ja ka personaalarvutis.

Mida teeb Eurofound?

Eurofound on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis korraldab võrdlevaid sõltumatuid uuringuid, millega uuritakse praktilisi kogemusi ning tuvastatakse sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitikas positiivsete muudatuste tagamise tegureid.

Eurofoundi uurimis- ja teabevahetustegevuse, praeguste tööprogrammide, aastaaruannete, viimaste üleeuroopaliste uuringute ja muude seirevahendite teave on jaotises „Meie tegevus“.

Eurofound ei nõusta kodanikke ning ta ei saa anda nõu Euroopa Liidus elavate ja töötavate isikutega seotud tingimuste ja õiguste kohta. See teave võib siiski leiduda Euroopa Komisjoni portaalis Euroopa Liidu veebilehel ja komisjoni veebilehel tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi jaotises.

Eurofoundi põhitegevus on uurimistöö ja selle tulemuste levitamine. Eurofound korraldab teadus- ja arendusprojekte, et pakkuda andmeid ja analüüse Euroopa Liidu töö- ja elutingimuste poliitika teavitamiseks ja toetuseks. Eurofoundil on üleeuroopaline võrgustik ekspertidest, kes teevad tema nimel uurimistööd, mis muu hulgas hõlmab riikide hetkeolukorra hindamist, juhtumiuuringute (Euroopa Muutuste Seirekeskuse (EMCC) ja Euroopa Tööelu Seirekeskuse (EurWORK) juhtumiuuringud) ja riigiaruannete koostamist ning uuringute tegemist.

Osana teadusuuringute baasist kasutab Eurofound mitut seirevahendit:

Kuidas on Eurofound korraldatud?

Teave Eurofoundi haldusnõukogu koosseisu, paljurahvuselise töötajaskonna ning sidusrühmade ja partnerite kohta on jaotises „Meist“.

Lisaks Dublinis asuvale peakorterile on Eurofoundil Brüsselis kontaktbüroo, millel on kaks rolli: tugevdada Eurofoundi uuringute nähtavust ja mõju Euroopa Liidu tasandil ning jälgida poliitikakujundamist.

Kuidas korraldab Eurofound oma tegevust?

Eurofound vaatab iga nelja aasta tagant läbi oma strateegia ja tegevussuuna ning koostab pärast laiaulatuslikke konsultatsioone mitmeaastase tööprogrammi. Tööprogramm töötatakse välja Eurofoundi haldusnõukogu rühmade üksikasjalike arutelude ja ELi institutsioonidega peetud konsultatsioonide alusel.

Praegune programmdokument kirjeldab Eurofoundi tegevusplaane aastateks 2017–2020. Selles sätestatakse programmi poliitika- ja institutsiooniline kontekst, kirjeldatakse nelja aasta mitmeaastast programmi ja kehtestatakse käesoleva aasta tööprogramm.

Aastatel 2017–2020 jaguneb Eurofoundi tegevus kuude põhivaldkonda:

Uurimisvaldkondade täielik loetelu on veebilehe jaotises „Teemad“. Iga teema lehel on loetletud poliitikaarutelud, Eurofoundi põhipanus, toimuv tegevus, olulised ressursid ning seonduvad väljaanded, artiklid, uudised ja üritused.

Kas Eurofound teeb tellimusuuringuid?

Eurofound teeb uuringuid ainult haldusnõukogu vastuvõetud tööprogrammi põhjal. Valdkondades, kus ametil on andmeid, pakutakse peamistele sidusrühmade organisatsioonidele siiski piiratud sihtotstarbeliste teabepäringute teenust.

Kas Eurofound avaldab oma andmestikke?

Eurofound pakub eriandmebaase ja andmete sirvimise vahendit, millega saab uuringuandmeid sirvida ja visualiseerida. Uuringute küsimustikke ja andmestikke saab ka alla laadida.

Kas Eurofound avaldab riigi tasandi teavet?

Eurofound täidab riikide tasandil tegevusprogrammi, mis on osa tegevusest liikmesriikide sotsiaal-majanduslike ja seotud suundumuste kaardistamisel ja analüüsimisel.

Lisaks riikide elu- ja töötingimuste ülevaadetele pakub Eurofound riikide kohta ka muud teavet: aruannete kokkuvõtteid kõigis ametlikes keeltes, riikide ja majandusvaldkondade võrdlusanalüüse, sotsiaalpartnerite tegevuse teavet igas riigis, riikide teabelehti, juhtumiuuringuid ja andmebaase.

Kes rahastab Eurofoundi?

Eurofoundi rahastatakse Euroopa Komisjoni üldeelarve osana. Vahendid eraldatakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelise ametliku eelarvemenetluse käigus. Aastaeelarve üksikasjalik teave on Eurofoundi tööprogrammis.

Kas Eurofound pakub rahalist toetust projektidele?

Eurofoundi volitus on tegutseda Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika erivaldkondades, täpsemalt toetada Euroopas paremate elu- ja töötingimuste kavandamist ja kujundamist. See volitus ei võimalda anda rahalist toetust. Muude võimalike rahastamisallikate lisateave on Euroopa Komisjoni rahastamisvõimaluste ja hangete veebilehel.

Kas Eurofoundi tegevust hinnatakse?

ELi ametina on Eurofoundil selle asutamismääruse artikli 28 lõike 1 ning konsolideeritud finantsmääruse artikli 29 lõike 5 alusel kohustus teha korrapäraselt „eel- ja järelhindamisi nende programmide ja tegevuste puhul, millega kaasnevad märkimisväärsed kulud“. Kõik hindamisaruanded avaldatakse veebilehel.

Eurofound avaldab juhtimis- ja välishindamise kontrollisüsteemide ning nende tõhususe hindamise teavet eelarvevahendite käsutaja aasta konsolideeritud tegevusaruandes.

Kuidas saab lisateavet?

Kogu meie tegevusest regulaarse ülevaate saamiseks saab tellida veebis Eurofoundi igakuise uudiskirja, samuti saab Eurofoundi tegevust jälgida suhtlusmeediakanalite kaudu:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Eurofoundi uurimistegevuse tulemused, sealhulgas aastaraamat „Elamine ja töötamine Euroopas“, on avaldatud veebilehe jaotises „Väljaanded“.

Hiljutised ja tulevased väljaanded on loetletud ka Eurofoundi elektroonilises kalendris.

Teatud tingimustel võib avalikkus saada juurdepääsu sisedokumentidele. Eurofound on ka koostanud allalaaditavate sisedokumentide registri. Samuti pakub ta mitmesuguseid teabeteenuseid.

Kust saab tööpakkumiste teavet?

Avatud ja kehtivad täitmata töökohtade teated ning Eurofoundis töötamise, sealhulgas tööle kandideerimise oluline teave on veebilehe jaotises „Vabad töökohad“. Eurofound saab arvestada ainult vabade töökohtade täitmise avatud menetluses esitatud avaldusi ning ei võta vastu spontaanseid kandideerimisavaldusi ega CV-sid.

Üldiselt on Eurofoundis vabu töökohti väga harva, sest organisatsioon on väike (töötajaid on ligikaudu 100). Kui vabaneb alaline ametikoht, avaldatakse kuulutused Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Liidu Teataja on kättesaadav kõigist Euroopa Liidu teabebüroodest, valitsuste väljaannete talitustest või vahetult Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest. Samuti võite tellida ametliku avalike konkursside teataja, mis käsitleb konkreetselt töölevõtmise konkursse. Eurofoundi tööle kandideerijatelt nõutakse Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust.

Kas Eurofound pakub praktikavõimalusi?

Eurofoundil on praktikaprogramm ja tavaliselt võetakse avaldusi vastu detsembrist jaanuarini. Praktikavõimaluste teave on veebilehe jaotises „Vabad töökohad“, samuti on seal Eurofoundi endiste praktikantide kogemused.

Kui soovite tulla praktikandiks, jälgige Eurofoundi suhtlusmeediakanaleid. Nendes teatatakse, millal taotlemisprotsess algab.

Kas Eurofoundi saab külastada?

Eurofound on külastajatele avatud ja pakub spetsiaalselt kohandatud programme, et täita rühmade ja üksikisikute konkreetseid teabevajadusi. Külastused tuleb eelnevalt kokku leppida.
 

Kus Eurofound asub?

Eurofound asub Dublini lõunaosas, ligikaudu 16 km kesklinnast. Meie aadress: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Kas Eurofoundi ruume saab üürida?

Raymond-Pierre Bodini konverentsikeskust saab üürida. Kuni 120-kohalises põhisaalis on tipptehnika ja selles on üheksa ISO standarditele vastavat tõlkekabiini. Samuti saab üürida väiksemaid koosolekuruume, millest enamik asub ajaloolises Loughlinstown House’is.

Konverentsikeskust saab reserveerida ja ruumide saadavust kontrollida e-postiaadressilt ConferenceCentre@eurofound.europa.eu või telefoninumbrilt +353 1 204 3100.