Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

  • Liikumispiirangute kaotamise järel on inimesed üldiselt kogu Euroopas paremas olukorras ning juulis teatati aprilliga võrreldes pikemast tööajast ja väiksemast tööalasest ebakindlusest. Kõikjal ELis on tekkinud aga suur ebavõrdsus konkreetsete rühmade vahel.
  • Ehkki paljudes riikides rakendati kiiresti toetusmeetmeid töö kaotanud inimestele, ei saanud üle poole töötutest vastanutest alates COVID-19 puhangu algusest mingit ametlikku rahalist abi ning pidi suuresti tuginema mitteametlikule abile. Toimetulekuraskustest teatanute arv oli suurim töötutest vastanute seas ning juulis oli see töötavate majapidamistega võrreldes kahekordne.
  • Pandeemia ajal võetud rahalise abi meetmed osutusid tõhusaks , vähendades rahalisi raskusi igal viiendal vastanul, kes sai mingis vormis abi. Kõige rohkem said nii sissetulekutoetusest kui ka ettevõtlusmeetmetest kasu füüsilisest isikust ettevõtjad, kes olid juulis oma olukorra suhtes oluliselt positiivsemalt meelestatud kui aprillis.
  • Uuringu tulemused näitavad, et töötute olukord on pandeemia ajal isegi rohkem halvenenud. Nende finantsperspektiiv on endiselt sünge, mis viitab piisavate sotsiaalkaitse meetmete suurele vajadusele, sest järjest enam tööotsijaid märgib, et neil on raskusi arvete tasumisel.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu. 

COVID-19 data