Close ×

Best viewed on Desktop

Euroopa elukvaliteedi uuring

Euroopa elukvaliteedi uuring 2016

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuring annab ainulaadse ülevaate eurooplaste praegusest elukvaliteedist.

Valige riik, sugu ja vanus, et täpsustada oma kogemust

2016. aastal toimunud Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi neljanda uuringu tulemuste järgi on kolmes vaadeldud põhivaldkonnas – elukvaliteet, ühiskonna kvaliteet ja avalike teenuste kvaliteet – olukord senisest üldiselt parem, kuigi mitte kõigis riikides ega ühiskonnarühmades.

Elukvaliteet

See teema hõlmab peamiselt subjektiivset heaolu, tervist ja selliseid isikliku elukvaliteedi aspekte nagu elamistingimused, eluase ja materiaalne puudus, samuti töö- ja eraelu tasakaal ning hoolduskohustused.

Elukvaliteet

Elukvaliteet on üldiselt parem ja mõni näitaja on saavutanud kriisieelse taseme

Peamised tähelepanekud

 • Optimism on suurem
 • Rahulolu elatustasemega on suurem
 • Eluga rahulolu ja õnnelikkus on sama
 • Rahulolu elatustasemega on eri liikmesriikides ühtlasem
 • Materiaalne puudus on väiksem (rohkem inimesi tuleb toime), ent 11 riigis teatas üle 50% elanikkonnast, et neil on keeruline hakkama saada
 • Vastajate enda hinnang tervise kvaliteedile on kõikjal parem
 • Töö- ja eraelu tasakaal on mõnes valdkonnas halvem
 • Kahes kolmandikus riikides tuntakse suurt muret ebapiisava sissetuleku pärast vanas eas
 • Keskmine hinne skaalal 1–10, 2011
 • Keskmine hinne skaalal 1–10, 2016
 • Ma olen oma tuleviku suhtes optimistlik (%) – 2016
 • Ma olen oma laste/lastelaste tuleviku suhtes optimistlik (%) – 2016
 • Vähemalt mitu korda kuus (%) – 2007
 • Vähemalt mitu korda kuus (%) – 2016

Optimism

Töö- ja eraelu tasakaal ning hoolduskohustused

Ühiskonna kvaliteet

See teema hõlmab sotsiaalset ebakindlust, tajutavaid sotsiaalseid pingeid, sotsiaalset tõrjutust, usaldust inimeste ja asutuste vastu, osalemist ja kogukonda kaasatust.

Ühiskonna kvaliteet

Ühiskonna kvaliteedi näitajad on üldiselt paremad

Peamised tähelepanekud

 • Usaldus riigiasutuste vastu on suurem
 • Seotus ühiskondlike organisatsioonidega ja neis osalemine on suurem
 • 18–24-aastased usaldavad inimesi varasemast rohkem
 • Sotsiaalset tõrjutust tuntakse vähem
 • Tajutavaid pingeid vaeste ja rikaste, juhtkonna ja töötajate, vanade ja noorte, meeste ja naiste vahel on vähem
 • Mõnevõrra on aga suurenenud usu- ja etniliste rühmade vaheliste ning vähem seksuaalsest sättumusest tingitud pingete tajumine
 • Suurte pingete tajumine (%) – 2007
 • Suurte pingete tajumine (%) – 2011
 • Suurte pingete tajumine (%) – 2016

Sotsiaalne tõrjutus

Avalike teenuste kvaliteet

See teema hõlmab tervishoidu, pikaajalist hooldust, lastehoidu ja koole, samuti lähikonnas osutatavaid teenuseid. Kõiki küsimuste teenuseid käsitatakse avalikkusele suunatud teenustena, olenemata sellest, kas neid osutab avalik-õiguslik, era- või mittetulundussektor.

Avalike teenuste kvaliteet

Hinnangud avalike teenuste kvaliteedile on üldiselt paremad

Peamised tähelepanekud

 • Senisest suurem on rahulolu mitme olulise avaliku teenuse, näiteks tervishoiu ja ühistranspordiga
 • Lastehoid on parem mitmes riigis, kus seda varem hinnati halvemaks
 • Juurdepääs ringlussevõtukohtadele on paljudes riikides uus teema
 • Mitmes riigis on probleem pangateenuste kättesaadavus maapiirkondades
 • Avalike teenuste kvaliteet on eri liikmesriikides ikka väga erinev

Avalike teenuste kvaliteet

 • Keskmine hinne skaalal 1–10, 2011
 • Keskmine hinne skaalal 1–10, 2016

Euroopa elukvaliteedi uuring 2016 – ülevaatearuanne
Laadige aruanne alla

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Euroopa elukvaliteedi uuringust: esimene uuring toimus 2003. aastal, millest alates on see toimunud iga nelja aasta tagant. Neljas uuring toimus 2016. aastal 33 riigis: Euroopa Liidu 28 liikmesriigis ja 5 kandidaatriigis (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia, Türgi).

 1. 2003

  Euroopa elukvaliteedi esimene uuring

 2. 2007

  Euroopa elukvaliteedi teine uuring

 3. 2011

  Euroopa elukvaliteedi kolmas uuring

 4. 2016

  välitöö ja andmete kogumine Euroopa elukvaliteedi neljanda uuringu jaoks

 5. 2017

  7 Detsember

  2016. aasta Euroopa elukvaliteedi uuringu tulemuste elektrooniline avaldamine

 6. 2018

  23 Jaanuar

  Euroopa elukvaliteedi uuringu 2016 avaldamine: ülevaatearuanne

 7. 2018

  8 Märts

  Euroopa elukvaliteedi uuringu arutelu Brüsselis

 8. 2018

  September

  järgmiste teemade korduvanalüüsid:

  Usaldus asutuste vastu 21. sajandil, Sotsiaalne ühtekuuluvus ja heaolu Euroopas, Avalike teenuste kvaliteet, Eri põlvkondade erinev elukvaliteet