Mitmekeelsus

Eurofoundi keelepoliitikat rakendatakse praeguse tööprogrammi raames ja selles juhindutakse Eurofoundi üldisest kommunikatsioonistrateegiast.

Strateegia kolm põhimõtet määravad ära Eurofoundi mitmekeelse lähenemisviisi.

  • Eurofoundi peamine eesmärk on tagada, et ELi tasandi otsustajatele pakutakse parimal viisil õigeaegset ja poliitiliselt asjakohast kvaliteetteavet, mida nad vajavad Euroopa elu- ja töötingimuste kujundamiseks.
  • Eurofoundi tegevus ulatub riiklikule tasandile, kus ta on seotud ELi poliitika mõjutamise või rakendamisega riigi tasandil või kus Eurofound saab selgelt osaleda Euroopa jaoks olulisi küsimusi puudutava kasuliku võrreldava teabe andmises.
  • Eurofound mõistab mitmekeelsuse tähtsust kogu ELis teabe vahetamisel ja tunnistab, kui oluline on, et eurooplased saavad teavet omas keeles.

Sellest tulenevalt tõlgitakse osa Eurofoundi väljastatavast teabest ja veebiteave mitmesse keelde, et hõlbustada kõikide liikmesriikide kasutajate juurdepääsu.

Eurofoundi veebisait on mitmekeelne järgmises ulatuses.

  • Mitmekeelne navigeerimine on kättesaadav kogu veebisaidil.
  • Mitu kõige olulisemat sihtlehte on tõlgitud kõigisse keeltesse. „Kõik keeled“ viitab kõigile 24 ELi ametlikule keelele, välja arvatud iiri ja malta keel, mille tõlked on olnud väga vähese kasutamise tõttu piiratud. Sama kehtib valitud põhilehtede, näiteks lehe „Eurofoundi tutvustus“ sisu ja Eurofoundi uuringutega seotud lehtede kohta. Uuringuandmeid esitav andmete visualiseerimisvahend on kättesaadav kõigis keeltes.
  • Tõlgitud väljaanded avaldatakse veebis.

Väljaannete tõlkimise programm hõlmab järgmist.

  • Väljaannete kommenteeritud kokkuvõtted on tõlgitud kõikidesse keeltesse.
  • Aastaraamat „Elamine ja töötamine Euroopas“ ja teatavad muud peamised väljaanded tõlgitakse prantsuse, saksa ja vajaduse korral veel kuni kolme keelde.
  • Fondiga seotud ja reklaammaterjale tõlgitakse vajadust mööda.
  • Konkreetsete väljaannete tõlkimise eritaotlused või tellimused vaadatakse eraldi läbi.

Eurofoundi korraldatud üritustel toimub tõlkimine asjakohas(t)esse keel(t)esse võimaluse korral.

Eurofound jätkab oma keelepoliitika elluviimisel pragmaatilise ja kulutõhusa lähenemisviisi järgimist. Selle eesmärk on võimaldada laiaulatuslikku mitmekeelsust, et optimeerida kasutajate juurdepääsu kõigis liikmesriikides, võttes asjakohaselt arvesse nõudlusest tingitud vajadusi. Keelepoliitika ja selle rakendamine vaadatakse läbi, võttes arvesse Eurofoundi tööprogrammi, kommunikatsiooniprioriteete ja olemasolevaid vahendeid.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar