Vaatluskeskused

Eurofoundil on kolm temaatilist vaatluskeskust. Need toimivad andmete ja teabe järjepideva kogumise ja avaldamise portaalidena. Olemasolevad vaatluskeskused EurWORK ja EMCC ning äsja asutatud EurLIFE pakuvad juurdepääsu programmitöö perioodi 2017–2020 neljale peamisele teemavaldkonnale.

Euroopa Tööelu Vaatluskeskus – EurWORK

 

Euroopa Muutuste Seirekeskus

  • Tööturu muutused
  • Hästitoimivad ja kaasavad tööturud
  • Struktuurimuutuste jälgimine ja ümberstruktureerimise juhtimine
  • Innovatsioon ja töökohtade loomine ettevõtetes

 

Euroopa Elukvaliteedi Vaatluskeskus – EurLIFE

 

Euroopa Tööelu Vaatluskeskus (EurWORK)

EurWORK pakub uuringu- ja võrdlevat teavet töötingimuste ja jätkusuutliku töö ning töösuhete peamiste arengute kohta, mis mõjutavad kõiki liikmesriike ja kogu ELi. Töösuhete valdkonnas kogutakse teavet sotsiaaldialoogi puudutavate küsimuste kohta ning jälgitakse ka tööelu arenguid liikmesriikides. Eesmärk on aidata kaasa tõenduspõhise poliitikakujundamise ja tööelu kvaliteeti parandavate tavade väljatöötamisele.

Euroopa Muutuste Seirekeskus (EMCC)

Euroopa Muutuste Seirekeskus vaatleb majanduslikke ja sotsiaalseid arenguid, mis põhjustavad muutusi Euroopa tööturgudel. Ta avaldab uuringuid, milles analüüsitakse, kuidas saavutada hästitoimivaid ja kaasavaid tööturge, jälgida struktuurimuutusi ja restruktureerimise juhtimist ning hõlbustada innovatsiooni ja töökohtade loomist ettevõtetes.

EMCC Euroopa ümberkorralduste seire süsteem annab ajakohast teavet ettevõtete restruktureerimise kohta, mida täiendatakse asjaomaste õigusaktide üksikasjade ja toetusalgatustega. Järeldused esitatakse otsitavates andmebaasides ja aastaaruannetes.

Euroopa töökohtade seire süsteemiga kirjeldatakse nihkeid tööhõives liikmesriigi ja ELi tasandil ning osutatakse, kus on suurenemas tööhõive või lepinguline töö ja kuidas see mõjutab töökohtade kvaliteeti.

Euroopa Elukvaliteedi Vaatluskeskus (EurLIFE)

EurLIFE pakub juurdepääsu elukvaliteedi ja avalike teenuste uuringuandmete analüüsi tulemustele ja kvalitatiivuuringutele. Uuringutes vaadeldakse, millist mõju avaldab ühiskonna kvaliteet heaolule. Samuti analüüsitakse juurdepääsu avalikele teenustele ja nende kvaliteeti.

Andmete kogumine

Eurofoundi Euroopa korrespondentide võrgustik aitab kaasa kõigi kolme vaatluskeskuse tööle. Kõigi 28 liikmesriigi (ja Norra) tasandi eksperdid hindavad riikide praegust olukorda, valmistavad ette juhtumiuuringuid ja aruandeid, analüüsivad järeldusi ja annavad sisendteavet Eurofoundi üleeuroopalistele võrdlevuuringutele kõigis ELi 28 liikmesriigis ja mujal.