Euroopa Muutuste Seirekeskus

Euroopa Muutuste Seirekeskus (EMCC) on teabeallikas, mille eesmärk on edendada töö, tööhõive, töökohtade loomise ja restruktureerimise muutuste mõistmist. Eurofound asutas keskuse 2001. aastal Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja sotsiaalpartnerite täielikul toetusel.

Roll

Euroopa Muutuste Seirekeskuse missioon on pöörata tähelepanu majanduslikele ja sotsiaalsetele arengutele, mis põhjustavad muutusi Euroopa tööturgudel. Ta rõhutab tehnoloogia, tootmismudelite ja reguleerimise muutuste rolli maailmamajanduse arengute kontekstis. Konkreetsemalt teeb seirekeskus järgmist:

Põhitähelepanu

Programmitöö perioodil 2017–2020 tegeleb Euroopa Muutuste Seirekeskus Eurofoundi tööturu muutuste strateegilise teema kolme peamise allteemaga:

Sihtrühmad

Euroopa Muutuste Seirekeskuse eesmärk on aidata Eurofoundi peamisi sidusrühmi, sealhulgas Euroopa sotsiaalpartnereid, ELi institutsioone ja liikmesriikide valitsusi ning ka poliitikakujundajaid ja praktikuid tööhõive- ja restruktureerimise valdkonnas.