EurWORK

2014. aastal asutatud Euroopa Tööelu Vaatluskeskus (EurWORK) koondab endas Eurofoundi pikka aega toiminud töösuhete (EIRO) ja töötingimuste (EWCO) vaatluskeskused.

Roll

EurWORK hõlmab kõiki Eurofoundi ressursse töötingimuste ja jätkusuutliku töö ning töösuhete kohta. Seda toetab kõigis ELi liikmesriikides ja Norras tegutsev Euroopa korrespondentide võrgustik, kes regulaarselt teavitab arengutest liikmesriikide tööelus. Teiseks teabeallikaks on Eurofoundi kaks regulaarset tööelu uuringut: Euroopa töötingimuste uuring (EWCS) ja Euroopa ettevõtete uuring (ECS).

Põhitähelepanu

EurWORK uurib Eurofoundi programmitöö perioodil 2017–2020 kaht strateegilist teemavaldkonda:

Töösuhete valdkonnas käsitleb EurWORK kaht allteemat:

EurWORK annab tööelu arengu kohta korrapäraselt ajakohast teavet järgmistes valdkondades:

  • osalejad ja asutused;
  • kollektiivsed töösuhted;
  • individuaalsed töösuhted;
  • töötasu;
  • tööaeg ning töö- ja eraelu tasakaal;
  • tervis ja heaolu töökohal;
  • oskused, õppimine ja tööalane konkurentsivõime;
  • töökorraldus;
  • arengud ELi tasandil.

Tooted

Tööelu arengu teabematerjalid

Eurofoundi Euroopa korrespondentide võrgustik annab kord kvartalis riikide tööelu uusimate arengute kohta ajakohast teavet. Neid andmeid täiendatakse ülal mainitud valdkondade temaatilise ajakohase teabega ja muude riigispetsiifiliste artiklitega. ELi ja riikide tasandi olulisemaid arenguid tutvustatakse tööelu aastaülevaates. Korrespondendid annavad iga liikmesriigi ja Norra kohta võrdlevat teavet, mida kasutatakse aruannetes ja teemade ajakohastustes.

Esindavuse uuringud

2006. aastal andis Euroopa Komisjon Eurofoundile volitused teha uuringuid Euroopa valdkondlike sotsiaalpartnerite organisatsioonide esindavuse kohta. Need uuringud annavad põhiteavet, mis on vajalik valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteede loomiseks ja toimimiseks Euroopa tasandil. Komisjon kasutab komiteesid mehhanismina, et konsulteerida tööturu osapooltega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 154.

Ressursid

EurWORKi riikide tööelu kirjeldused annavad asjakohast taustteavet ELi 28 liikmesriigi ja Norra ning ELi tasandi tööelu aluseks olevate struktuuride, institutsioonide ja eeskirjade kohta. 

ELi 28 liikmesriiki ja Norrat hõlmavas töötasude, tööaja ja kollektiivvaidluste andmebaas pakub aastate 200–2015 kohta andmeid riigitasandil. Vaadeldakse praeguseid süsteeme (nt õigusaktid või kollektiivläbirääkimiste lepingud) ja mõnesid tulemusi (nt kollektiivläbirääkimistel kokkulepitud töötasu või tööaeg).

Euroopa töösuhete sõnastik on praegu ELi tasandil enim kasutatavate tööhõive ja töösuhete mõistete põhjalik kogu. Seda ajakohastatakse korrapäraselt ning see sisaldab ligikaudu 380 kirjet koos linkidega ELi õigusaktidele ja kohtupraktikale.

Muud uuringud

Samuti tegeleb EurWORK töötingimuste ja töösuhete uuringutega, näiteks Eurofoundi uuringute teisene analüüs, korrapärased aruanded töötasu ja tööaja kohta, Eurofoundi sidusrühmade soovil koostatud aruanded ning muud selle valdkonna strateegilised uuringud.

Programmitöö perioodil 2017–2020 uurib Eurofound töövaidluste seire süsteemi teostatavust; eesmärk on kaardistada kogu Euroopa töövaidlusjuhtumid, nende põhjused ja tulemused. Samuti vaatab Eurofound läbi, kuidas käsitleda kollektiivläbirääkimiste teabematerjale.

Sihtrühmad

EurWORKi eesmärk on aidata Eurofoundi peamisi sidusrühmi, sh Euroopa sotsiaalpartnereid, ELi institutsioone ja liikmesriikide valitsusi ning ka poliitikakujundajaid ja praktikuid töötingimuste ja jätkusuutliku töö ning töösuhete valdkonnas.