Kuues Euroopa töötingimuste uuring – ülevaatearuanne

Kuues Euroopa töötingimuste uuring tugineb eelmise viie uuringu kogemustele, et anda riikide, ametialade, sektorite ja vanuserühmade lõikes mitmekülgne ülevaade töötamisest Euroopas. ELi tööhõivepoliitika prioriteedid on suunatud tööhõive taseme tõstmisele, tööelu pikendamisele, naiste osaluse suurendamisele, tootlikkuse ja innovatsiooni arendamisele ning digitaalvaldkonnaga seotud probleemide lahendamisele. Peale välise tööturu muutuste sõltub nimetatud poliitika edukus ka heade töötingimuste ja tööelu kvaliteedi arendamisest. Euroopa töötingimuste uuringu tulemused juhivad tähelepanu mitmekesistele ja ulatuslikele meetmetele, mida poliitikakujundajad saavad välja töötada praegu Euroopa ees seisvate probleemide lahendamiseks. Analüüsis kasutatakse tulemuste uurimiseks seitset tööelu kvaliteedi indeksit – füüsiline keskkond, töö intensiivsus, tööaja kvaliteet, sotsiaalne keskkond, oskused ja valikuvabadus ning väljavaated ja sissetulekud – ja liigitatakse töötajad viie tüüpilise tööelu kvaliteedi profiili alla. Tuginedes 43 850 töötaja vahetule küsitlemisele 35s Euroopa riigis, püütakse kuuenda Euroopa töötingimuste uuringuga anda ülevaade tänapäeva Euroopas töötamise mitmekülgsetest mõõtmetest.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar