Hooldekodud Euroopa eakatele: avaliku sektori, tulunduslikud ja mittetulunduslikud teenuseosutajad

Käesolevas aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas on avalikus ja erasektoris eakate hooldekodu (nii tulundusliku kui ka mittetulundusliku) teenuse osutamine viimase aastakümne jooksul muutunud. Kuigi hooldekodude suurus ja omandisuhe on märkimisväärselt muutunud, puuduvad kogu ELi hõlmavad, omandisuhte ja/või teenuseosutaja majandusliku eesmärgi alusel eristatud ühtlustatud andmed. Aruandesse on koondatud saadaolevad andmed ning selles esitatakse ka uuringutest, hinnangutest ja küsitlustest pärinev teave, mis käsitleb erinevusi avaliku ja erasektori eakate hooldekodudes osutatavate teenuste juurdepääsetavuses, kvaliteedis ja tõhususes. Teave koguti peamiselt erialaste materjalide läbivaatamisel ning Eurofoundi Euroopa korrespondentide võrgustiku kaudu, mis pakkus riiklikelt statistikaametitelt ja uuringutest saadud teavet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar