Quality of life

Sotsiaalne sidusus ja heaolu Euroopas

Viimastel aastatel on sageli väidetud, et sotsiaalne sidusus, meie ühiskondade sotsiaalne struktuur, on lagunemas. Aruandes analüüsitakse selle ehmatava väite empiirilist paikapidavust ning uuritakse, kui oluliselt mõjutab sotsiaalne sidusus inimeste elukvaliteedi hinnanguid. Tuginedes Eurofoundi kolme viimase Euroopa elukvaliteedi uuringu (EQLS) andmetele aastatest 2007, 2011 ja 2016, hinnatakse aruandes ELi praegust sotsiaalse sidususe taset ja selle muutumist ajas. Keskendutakse rühmadele, keda vähene sotsiaalne sidusus võib ohustada, ning sidusust tekitavatele ühiskondlikele teguritele. Kokkuvõttes ilmneb tulemustest, et lisaks ootuspärastele sotsiaalset sidusust edendavatele teguritele – majanduslik heaolu, helde ja kaasav hoolekandesüsteem, kõrge haridustase ja väike töötuse määr – kerkivad otsustavalt esile digioskused, mis aitavad muuta ELi ühiskondi sidusamaks ja inimesi seeläbi õnnelikumaks.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar