The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Avaldatud
19 Detsember 2016
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

 • Report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16441
  Catalogue info

  Esindavuse põhimõte riigi, rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

  Authors: 
  Eurofound

  Sotsiaalpartnerite esindavus tagab nende erinevate rollide õiguspärasuse töösuhetes kas sotsiaaldialoogi, kollektiivläbirääkimiste või poliitika kujundamises või rakendamises osalemise kaudu. Selles aruandes võrreldakse sotsiaalpartnerite esindavuse määratlemise eri viise riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Sellest nähtub, et esindavusel on 28 liikmesriigis ja Norras eri tähendus, kusjuures enamik riike rakendab õigusliku vastavuse ja vastastikuse tunnustamise kombinatsiooni. 28 ELi liikmesriigi ja Norra kontaktisikute esitatud teabe põhjal analüüsitakse aruandes esindavuse põhimõtet riigi tasandil, käsitledes selliseid põhielemente nagu edu valimistel, organisatsiooni tugevus liikmeskonna arvukuse mõttes ja läbirääkimissuutlikkus. Viimases osas käsitletakse Eurofoundi esindavuse hindamise metoodikat alates 1996. aastast ja tõstatatakse küsimus, kas seda lähenemisviisi tuleks kümneaastase rakendamise järel täiustada või muuta.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar