Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Uuendatud
29 Oktoober 2019
Avaldatud
17 November 2016
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Kuues Euroopa töötingimuste uuring – ülevaatearuanne

  Authors: 
  Eurofound

  Kuues Euroopa töötingimuste uuring tugineb eelmise viie uuringu kogemustele, et anda riikide, ametialade, sektorite ja vanuserühmade lõikes mitmekülgne ülevaade töötamisest Euroopas. ELi tööhõivepoliitika prioriteedid on suunatud tööhõive taseme tõstmisele, tööelu pikendamisele, naiste osaluse suurendamisele, tootlikkuse ja innovatsiooni arendamisele ning digitaalvaldkonnaga seotud probleemide lahendamisele. Peale välise tööturu muutuste sõltub nimetatud poliitika edukus ka heade töötingimuste ja tööelu kvaliteedi arendamisest. Euroopa töötingimuste uuringu tulemused juhivad tähelepanu mitmekesistele ja ulatuslikele meetmetele, mida poliitikakujundajad saavad välja töötada praegu Euroopa ees seisvate probleemide lahendamiseks. Analüüsis kasutatakse tulemuste uurimiseks seitset tööelu kvaliteedi indeksit – füüsiline keskkond, töö intensiivsus, tööaja kvaliteet, sotsiaalne keskkond, oskused ja valikuvabadus ning väljavaated ja sissetulekud – ja liigitatakse töötajad viie tüüpilise tööelu kvaliteedi profiili alla. Tuginedes 43 850 töötaja vahetule küsitlemisele 35s Euroopa riigis, püütakse kuuenda Euroopa töötingimuste uuringuga anda ülevaade tänapäeva Euroopas töötamise mitmekülgsetest mõõtmetest.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Oktoober 2019
   Authors
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Reference No
   WPEF19059

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar