In-work poverty in the EU

Report
Avaldatud
05 September 2017
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Catalogue: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17251
  Catalogue info

  Palgavaesus ELis

  Authors: 
  Eurofound

  Palgavaesed on oluline rühm ja viimaste hinnangute kohaselt on vaesusriskis 10% Euroopa töötajaid (2007. aastal 8%). Käesolevas aruandes analüüsitakse palgavaesuse arengut ELis alates 2008. aasta kriisist, jätkates Eurofoundi eelmises, 2010. aastal avaldatud aruandes alustatud teema uurimist ning vaadeldes, kuidas riigid seda probleemi on käsitlenud. Poliitika keskendumine tööhõivele, et päästa inimesi vaesusest, alahindab aga palgavaeste märkimisväärseid rahalisi, sotsiaalseid ja isiklikke raskusi. Näib, et palgavaesuse kasvule on kaasa aidanud mittestandardsete töövormide sagenemine viimastel aastatel. Aruandes soovitatakse valitsustel, tööandjatel ja sotsiaalpartneritel pöörata sellele küsimusele suuremat poliitilist tähelepanu ja tegeleda sellega mitte üksnes otseste meetmete abil, mis on seotud miinimumpalga ja äraelamist võimaldava töötasu, astmelise tulumaksu, madalapalgaliste hüvitiste ja sotsiaalabiga, vaid eelkõige just selliste kaudsete meetmete kaudu nagu paindlikum töökorraldus, eluase, oskuste täiendamine ja lastehoid.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar