Industrial relations and social dialogue

Sotsiaalpartnerite kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse

Report
Avaldatud
30 Märts 2022
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Sotsiaalpartnerid kaasati 2021. aasta riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse mitmekesisemate kohtumiste ja menetluste kaudu kui eelmistes Euroopa poolaasta tsüklites. Siiski teatati, et kaasamise kvaliteet ja intensiivsus olid ebaühtlased ja üsna nõrgad suhteliselt paljudes riikides.
Read more
 • Sotsiaalpartnerid kaasati 2021. aasta riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse mitmekesisemate kohtumiste ja menetluste kaudu kui eelmistes Euroopa poolaasta tsüklites. Siiski teatati, et kaasamise kvaliteet ja intensiivsus olid ebaühtlased ja üsna nõrgad suhteliselt paljudes riikides.
 • Kõige levinum probleem, millest sotsiaalpartnerid teatasid seoses taaste- ja vastupidavuskavade koostamisega, oli ajanappus konsulteerimiseks ning ebapiisav tagasiside nende panuse kohta kavadesse. Kuigi taaste- ja vastupidavusrahastu määruses nõutakse, et liikmesriigid lisaksid kavadesse kokkuvõtte sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste sidusrühmadega peetavatest konsultatsioonidest, kirjeldatakse enamikes taaste- ja vastupidavuskavades seda protsessi vaid lühidalt ega avaldata selgelt sotsiaalpartnerite seisukohti või seda, milliseid seisukohti on arvesse võetud.
 • 2022. aasta Euroopa poolaasta tsükkel on oluline võimalus nende poliitiliste reformide ja investeeringute elluviimisel, mille liikmesriigid on riiklike taaste- ja vastupidavuskavade raames kohustuseks võtnud. Nii tööandjate organisatsioonid kui ka ametiühingud on valmis osalema konsultatsioonides, mis aitavad ellu viia kavades sätestatud poliitikameetmeid ja reforme.
 • See kaasamine on veelgi olulisem, arvestades sõda Ukrainas ning eeldatavat majanduslangust ja kasvavat inflatsiooni, mis muudab ELi pandeemiast taastumise keerulisemaks.
 • Sotsiaalpartnerite kaasamine taaste- ja vastupidavuskavade elluviimisse suurendab nende struktuurireformide tõhusust, mida on vaja õiglase ja kaasava kestliku majanduskasvu saavutamiseks ning sotsiaalse vastupanuvõime tagamiseks, et tulla toime suurima pagulaskriisiga Euroopas pärast teist maailmasõda. Nende siduvad kohustused on väga olulised ka ELi kaksikülemineku eesmärkide elluviimisel, toetades samal ajal Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava rakendamist.
Read less

Kokkuvõte

Aruandes uuritakse, kuidas on liikmesriikide sotsiaalpartnerid kaasatud reformide ja poliitikameetmete kavandamisse ja elluviimisse Euroopa poolaasta tsükli kontekstis ning riiklike reformikavade ettevalmistamisse. Taasterahastu „NextGenerationEU“ raames koostasid ja esitasid liikmesriigid 2021. Read more

Aruandes uuritakse, kuidas on liikmesriikide sotsiaalpartnerid kaasatud reformide ja poliitikameetmete kavandamisse ja elluviimisse Euroopa poolaasta tsükli kontekstis ning riiklike reformikavade ettevalmistamisse. Taasterahastu „NextGenerationEU“ raames koostasid ja esitasid liikmesriigid 2021. aastal taaste- ja vastupidavuskavad, mille eesmärk on muuta Euroopa majandus ja ühiskond kestlikumaks ja vastupidavamaks ning paremini ette valmistada rohe- ja digiüleminekuga kaasnevateks ülesanneteks ning võimalusteks. Sotsiaalpartnerid teatasid, et hoolimata nende kohustuslikust kaasamisest taaste- ja vastupidavuskavade ettevalmistamisse ja elluviimisse oleks konsultatsioone võinud paremini kavandada ning korraldada, kuna kaasamise kvaliteet ja intensiivsus oli mitmes riigis üsna madal. Seda olukorda saaks parandada, kui tagatakse sotsiaalpartnerite õigeaegsem ja asjakohasem kaasamine taaste- ja vastupidavuskavade elluviimisse. See suurendaks omavastutust protsessis ning ka kavandatud poliitikameetmete ja reformide tõhusust.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  48
  Viitenumber: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Katalooginumber: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Sotsiaalpartnerite kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Sotsiaalpartnerite kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar