Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuring

Kestliku, kaasava ja nutika majanduskasvu jaoks vajab Euroopa konkurentsivõimelisi ettevõtteid, kus pakutakse töötajatele inimväärseid töökohti. Parimate tulemuste saavutamiseks vajavad ettevõtted motiveeritud töötajaid, kellel on töö tegemiseks sobivad oskused ja kes tahavad neid oskusi võimalikult hästi kasutada. Kestliku, tootliku ja rahuldustpakkuva karjääri tegemiseks vajavad töötajad motiveerivat töökeskkonda, kus tunnustatakse nende panust ja soodustatakse nende arengut.

Uuringu tutvustus

Eurofound ja Cedefop teevad 2019. aastal üheskoos neljanda Euroopa ettevõtete uuringu. Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuring koondab üle 20 000 ettevõtte töökohatavade andmeid, mis kajastavad muu hulgas töökorraldust, personalijuhtimist, oskuste kasutamist, oskuste strateegiaid, digiteerimist, töötajate otsest osalust ja sotsiaaldialoogi. Uuringus selgitatakse välja töökohatavad, millel on kõigi jaoks positiivsed tagajärjed – töökohad, kus töötajaid julgustatakse ja motiveeritakse kasutama oma oskusi täies ulatuses, jagama teadmisi ja arvamusi kolleegide ja juhtkonnaga ning leidma võimalusi enda ja tööprotsessi kui terviku arendamiseks, millest saab kasu kogu ettevõte.

Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuring on esimene ulatuslik piiriülene uuring, kus kasutatakse nn veebi tõuke (push-to-web) meetodit. Välitöö teeb Ipsos. ELi liikmesriikide ettevõtetega võetakse ühendust telefoni teel, et teha kindlaks juhtkonna liige ja võimaluse korral töötajate esindaja, kes küsimustele vastavad. Neil palutakse täita veebiküsimustik. See meetod vähendab vastajate koormust ja peaks eeldatavalt parandama vastuste kvaliteeti. Küsimustiku haldamine internetis tagab uuringu tulevikukindluse.

Järeldused

Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuringu ülevaatearuanne avaldatakse 2020. aasta sügisel. Selles kirjeldatakse töökohatavade suundumusi ja seostatakse neid juhtimisstrateegiate ning ettevõtete ja töötajate töötulemustega.

Lisateave

Euroopa ettevõtete uuringu lisateavet annab Gijs van Houten.

Vt ka: Cedefop | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar