Euroopa töötingimuste uuring 2020

Milline on Sinu tööelu võrreldes teiste Euroopa töötajatega?

Eurofound on EL-i agentuur, mis keskendub inimeste elu- ja töötingimustele ning nende muutumisele ajas üle terve Euroopa. Iga viie aasta järel viiakse läbi küsitlus, milles analüüsitakse inimeste töötingimusi ja töökohtade kvaliteeti. Küsitlused pakuvad ajakohast pilguheitu töömaailmale ning näitavad, kui palju ja mil moel olud muutunud on.

Euroopa töötingimuste uuring (EWCS) pakub väärtuslikku infot otsuste tegemiseks inimeste tööprotsesside kohta ameti, töökoha, riigi ja Euroopa tasandil – need otsused tulevad tööl kasuks Teile ja teistele. Küsimustikus kogutakse infot töötingimuste kohta, nagu näiteks tööaeg, kokkupuude ohtudega, töö organiseeritus, töö ja eraelu tasakaal, ligipääs koolitustele, tunnustused ja üldine töörahulolu. 

EWCS viiakse läbi kõigis Euroopa Liidu riikides ning lisaks seitsmes kandidaatriigis, Norras ja Šveitsis. Igas riigis intervjueeritakse 1000 kuni 3300 töötajat - kokku rohkem kui 45 000 inimest. Küsitlus  viiakse läbi inimeste kodudes silmast-silma intervjuu vormis. Küsitluses osalejate arv on oluline, et tagada tulemuste usaldusväärsus. Inimesed valitakse välja juhuslikkuse alusel.

EWCS-i tulemusi kasutatakse järgnevatel otstarvetel:

  • töökohtade kvaliteedi edenemise ja väljakutsete jälgimine;
  • tööseadusandluse analüüsimine töökohtade kvaliteedi seisukohalt;
  • riskigruppide ja murekohtade tuvastamine, samuti edusammude tuvastamine   nendes valdkondades;
  • uutesse tööga seonduvatesse poliitikatesse panustamine

Esimesed küsitluse tulemused avaldatakse aastal 2021. Kogutud info anonümiseeritakse ja seega ei ole üksikisikute tuvastamine võimalik. Antud protsess on vastavuses riiklike ja Euroopa Liidu seadustega. Teave privaatsuse kohta on kättesaadav aadressil www.ipsos.uk/EWCS7

Lisainfo saamiseks võtke ühendust küsitluste eest vastutava ametniku Sophia MacGorisega e-posti aadressil smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar