Eurofoundi uuringute kvaliteedi tagamine

Uuringute kvaliteedi tagamine

Eurofoundi eesmärk on tagada kvaliteetsed uuringuandmed, mis vastaksid metoodika ja menetluste ühiselt kokku lepitud standarditele. Seda tehakse Euroopa statistikasüsteemi (ESS) uuringumudeli, rakendamise ja kvaliteedi hindamise kvaliteedikriteeriume järgides. Eurofoundi uuringute korral rakendatakse järgmisi kriteeriume.

  • Asjakohasus: uuringu vastavus praeguste ja potentsiaalsete kasutajate vajadustele
  • Täpsus: hinnanguliste väärtuste võimalikult suur lähedus tegelike väärtustega. Praktikas tähendab see, et uuringus esinevad vead minimeeritakse.
  • Õigeaegsus ja täpsus: tulemuste avaldamine võimalikult kiiresti ja järgides avaldamise ajakava.
  • Kättesaadavus ja selgus: kasutajatele uuringutulemustele ja -andmetele hõlpsa juurdepääsu pakkumine ning neile tulemuste tõlgendamiseks vajaliku taustteabe andmine.
  • Järjepidevus ja võrreldavus: andmete kontrollimine muudest allikatest pärit asjakohaste andmete suhtes ja hindamine, kas erinevused tulenevad tegelike väärtuste erinevustest. Andmete võrreldavuse kontrollimine geograafiliste piirkondade ja aja lõikes.

Eesmärk on täiustada pidevalt uuringute kvaliteeti ja kulutõhusust. Kvaliteedikriteeriumid ja nende täitmiseks vajalikud sammud määratakse nii pakkumistingimustes kui ka uuringuprotsessi üksikasjalikus kavandamises. Kehtestatakse uuringu ettevalmistamise kõikide tahkude kontrollimise, kohapealse uurimistöö ja andmete töötlemise ning kvaliteedikriteeriumite täitmise kohta ülevaatlike dokumentide kogumise menetlused.

Uuringute mõju poliitika kujundamisele ning andmete kasutamist uuringutes kontrollitakse korrapäraselt. Kogutakse teavet selle kohta, kuidas uuringud vastavad kasutajate vajadustele. Samuti tellitakse ja avaldatakse andmete ja uuringumenetluste välised kvaliteedihinnangud.