Euroopa töötingimuste uuringud (EWCS)

Alates 1990. aastast on Euroopa töötingimuste uuring andnud ülevaate Euroopa töötingimustest.

Uuringu eesmärgid

Uuringul on järgmised põhieesmärgid:

  • hinnata ja kvantifitseerida ühtlustatud alustel nii töötajate kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate töötingimusi kogu Euroopas;
  • analüüsida töötingimuste eri tahkude vahelist suhet;
  • tuvastada riskirühmad ja probleemid, samuti edusammud;
  • jälgida suundumusi ja kirjeldada neid ühesuguste näitajatega;
  • osaleda töö kvaliteedi ja tööhõive teemasid puudutava Euroopa poliitika kujundamises.

Uuringu põhiteemad

Uuringuküsimustiku ulatust on alates esimesest uuringust oluliselt laiendatud, et anda üksikasjalik ülevaade tingimustest, milles naised ja mehed iga päev töötavad. Soolise aspekti arvestamine on andnud olulise põhjuse teha küsimustiku viimastes versioonides muudatusi.

Teemad on muu hulgas tööhõiveseisund, tööaja kestus ja korraldus, töökorraldus, haridus ja koolitus, füüsilised ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, töötervishoid ja tööohutus, töö- ja eraelu tasakaal, töötajate osalus, töötasu ja majanduslik kindlustatus ning töö ja tervis.

Uuringu ulatus

Igas uuringus küsitleti personaalselt töötajate juhuslikku valimit (töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE)). Euroopa Liidu laienemise ja EFTA riikide huvi tõttu on uuringu geograafilist ulatust laiendatud: