Euroopa ettevõtete uuringu (ECS) 2009 metoodika

ECS 2009 on Eurofoundi järjekorras teine ulatuslik organisatsioonide uuring, mis järgneb Euroopa tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu uuringule (ESWT), mis korraldati Euroopa Liidu 21 riigis aastatel 2004–2005.

Eesmärgid

Uuringu eesmärgid olid

  • ühtlustatud alustel kaardistada, hinnata ja kvantifitseerida kogu Euroopa ettevõtete poliitika ja tavade teavet;
  • analüüsida ettevõtete tavade ja nende mõju vahelisi suhteid ning samuti analüüsida tavasid ettevõtte tasandi struktuuride vaatenurgast, eelkõige keskendudes sotsiaalsele dialoogile;
  • jälgida suundumusi;
  • aidata kaasa Lissaboni strateegia ettevõtete poliitika ja tavade küsimusele, pidades silmas nende mõju töökohtade kvaliteedile, samuti sotsiaalse dialoogi arengusse ettevõtetes. Uuring peaks võimaldama neis küsimustes Euroopa inimeste jaoks ühtsete näitajate väljatöötamist.

Kava ja metoodika

ECS 2009 toimus 30 riigis: Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, Horvaatias, Türgis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis. Uuringu viis läbi Saksamaal Münchenis asuv ettevõte TNS Infratest Sozialforschung koostöös eksperdirühmaga ja riiklike kohapealse uurimistöö asutustega.

Küsitlus toimus arvutipõhise telefoniküsitlusena (CATI). Küsitletavad vähemalt 10 töötajaga ettevõtted valiti juhuslikult.

Igas ettevõttes küsitleti mõnda juhtkonna esindajat ja võimaluse korral töötajate esindajat. Juhtkonna esindajate küsitlus kestis keskmiselt 20 minutit ja töötajate esindajate oma 15 minutit. Küsimustikud on avaldatud.

Uuring ei hõlmanud põllumajandust ega kalandust, kodumajapidamisi ega eksterritoriaalseid organisatsioone. Valim hõlmas avalikku haldust.

Uuringule lisandus 2009. aasta lõpus eraettevõtete finantstulemuste väike lisaküsitlus. See käsitles ettevõtteid viies riigis – Hispaanias, Poolas, Saksamaal, Soomes ja Ühendkuningriigis –, mis esindavad mitmesuguseid heaolusüsteeme.

Kvaliteedi tagamine

Paljude aastate jooksul on Eurofound saavutanud uuringute korraldamisel head oskused ning töötanud välja parimad kvaliteedi tagamise viisid. ECS 2009 kvaliteedi tagamise raamistik toetub neljale põhimõttele:

  • Kavandamine: kogu uuringuprotsessi süsteemne kavandamine ja kaardistamine.
  • Nõupidamine: nõupidamine ekspertide, sidusrühmade ja uuringu kasutajatega küsimustiku, uuringu peamiste kontseptsioonide ja metoodilise strateegia väljatöötamisel.
  • Läbipaistvus: kogu uuringuprotsess on nii seest kui ka väljast läbipaistev.
  • Dokumenteerimine: iga üksiksammu, otsuste ja juhtumite dokumenteerimine projekti käigus, tagades selle, et iga sammu saab hõlpsalt taastada.

Uuringu kvaliteedi tagamiseks ja Eurofoundi tava järgides peeti oluliseks kaasata algusest peale uuringueksperte ja uuringu kasutajaid, st Eurofoundi sidusrühmi, keda esindasid haldusnõukogu liikmed ECS 2009 kolmepoolses nõuandvas komitees.

Aruandes „Euroopa ettevõtete teise uuringu kvaliteedi hindamine” hinnatakse uuringu kõigi etappide kvaliteeti, alustades valim koostamise põhimõtetest kuni tulemuste lõpliku levitamiseni.

Lisateave: Camilla Galli da Bino, tel 00 353 1 2043125, e-post gdb@eurofound.europa.eu