Euroopa ettevõtete uuring 2009 (ECS) – sotsiaalne dialoog

Sotsiaalne dialoog töökohal

  • Peaaegu kaks viiendikku uuringus osalenud ettevõtetest (37%) teatas töötajate esindatusest organisatsioonide kaudu, mis hõlmavad üle 60% töötajatest.
  • Rohkem kui kahel kolmandikul Euroopa Liidu töötajatest on sõlmitud kollektiivleping: majanduses tervikuna on see näitaja 69%, erasektoris 67%.
  • Euroopa töötajate esindajad näivad olevat üldiselt rahul, et nende ja ettevõtete juhtide vahel toimub üsna hea koostöö.
  • Euroopa juhtivtöötajad suhtuvad sotsiaalse dialoogi ja töötajate esindajate mõjusse töökohal üldiselt üsna soosivalt.
  • Ligikaudu 80% küsitletud esindajatest usub, et töötajad toetavad nende tegevust.

NB! Video on ainult inglise keeles.