ECS 2013 - Küsimustik

Kvaliteetne küsimustik on eduka uuringu alus. Eurofound pöörab küsimustike koostamisele suurt tähelepanu. Seepärast valmistati kolmanda Euroopa ettevõtete uuringu küsimustikku eriti hoolikalt ette.

Küsimustik põhineb kahel taustauuringul, mis moodustavad selle kontseptuaalse raamistiku. Esimene uuring käsitleb töökorraldust ja töötajate kaasamist, teine vaatleb töökohal toimuvat sotsiaaldialoogi kui töötajate otsese osalemise eeldust.

Küsimustiku koostamisest võttis osa selle arendusrühm, kuhu kuulusid sarnaste uuringute eksperdid ELi riikidest, üleeuroopalistes teadusprojektides, nt projektis MEADOW osalevad spetsialistid, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide ja Eurofoundi kolmepoolse haldusnõukogu esindajad.

Valmis ka eeltõlge inglise keelest saksa ja prantsuse keelde, mida oli vaja algse küsimustiku viimistlemiseks ja kolmes riigis toimunud testküsitluseks.

Üleeuroopalise uuringu õnnestumiseks peavad kõik keeleversioonid olema kvaliteetsed ja võrreldavad. Eurofoundi ja tema tõlkepartneri rakendatud vaevanõudev tõlkemenetlus näitab, kui oluline on kvaliteetne tõlge.

Juhtkonna küsimustiku ja töötajate esindaja küsimustiku ingliskeelseid algversioone saab alla laadida.