EQLS 2007: tulemused

Tulemuste ülevaade

  • Eurooplased on üldiselt eluga rahul ja õnnelikud: skaalal 1–10 on Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskmine eluga rahulolu 7 ja õnnelikkus 7,5.
  • Erinevused leibkondade sissetulekutes üle Euroopa on ilmsed: Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on Bulgaarias ja Rumeenias sissetulekud peaaegu sama madalad kui kandidaatriikidest endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis; ebapiisava sissetulekuga toimetulekuks kasvatab ligikaudu pool Euroopa Liidu 12 uue liikmesriigi ja 3 kandidaatriigi leibkondadest osa toidust ise (v.a Küprosel ja Maltal).
  • Perekond tegeleb palju laste ja vanurite eest hoolitsemisega ning on endiselt hädaolukordades suurimaks toeks; eurooplased on oma sõnul pereeluga suuresti rahul; naised kulutavad endiselt meestest rohkem aega hooldusele ja kodustele töödele.
  • Head töö- ja eraelu tasakaalu on keeruline saavutada ning sellega seotud probleemid on kõige rohkem levinud Kagu-Euroopas: Horvaatias ja Kreekas väidab veidi üle 70% töötavatest elanikest, et nad on vähemalt mõne korra kuus kodutööde tegemiseks töö tõttu liiga väsinud.
  • 81% Euroopa Liidu elanike arvates oli hea tervis elukvaliteedi jaoks väga oluline; samas keskmiselt ainult 21% inimestest hindas oma tervise väga heaks.
  • Kui paluti hinnata ühiskonna kvaliteeti, selgus, et Ida-Euroopa 12 uue liikmesriigi ning Itaalia ja Portugali inimesed usaldavad oma riigi poliitilisi institutsioone kõige vähem. Põhjamaade ja Türgi elanikud usaldavad oma riigi institutsioone kõige rohkem; Põhjamaades ja Madalmaades on ka inimeste usaldus teiste inimeste vastu kõige suurem.