Euroopa elukvaliteedi uuring 2016

Euroopa elukvaliteedi uuring 2016

Võimalus uurida Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringu peamisi ja üldiseid tulemusi interaktiivses esituses.

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringus dokumenteeritakse inimeste elamistingimused ja sotsiaalne olukord ning uuritakse Euroopa kodanike elu puudutavaid küsimusi. Eurofound viis seeria neljanda uuringu ellu 2016. aasta septembrist kuni 2017. aasta märtsini (uuringuid on korraldatud alates 2003. aastast). Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringus küsitleti peaaegu 37 000 inimest 33 riigis: 28 ELi liikmesriigis ja 5 kandidaatriigis (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi). Uuringu tulemused annavad üksikasjalikku teavet paljude küsimuste kohta kolmes põhivaldkonnas:

 • elukvaliteet: subjektiivne heaolu, optimism, tervis, elatustase, ilmajäetuse aspektid, töö- ja eraelu tasakaal;
 • ühiskonna kvaliteet: sotsiaalne ebakindlus, sotsiaalse tõrjutuse ja sotsiaalsete pingete tajumine, inimeste ja institutsioonide usaldamine, osalemine ja kaasatus kogukonnas, osalemine koolitustel/pidevõppes;
 • avalike teenuste kvaliteet: tervishoid, pikaajaline hooldus, lapsehoid ja muud avalikud teenused.

Peamised tulemused

Andmekogum

Elu-, ühiskonna ja avalike teenuste kvaliteedi ELi ja riigipõhiseid andmeid on võimalik visualiseerida, uurida ja võrrelda meie interaktiivses andmekogumis.

Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringu tulemuste järgi on kolmes vaadeldud põhivaldkonnas – elukvaliteet, ühiskonna kvaliteet ja avalike teenuste kvaliteet – olukord senisest üldiselt parem, kuigi mitte kõigis riikides ega ühiskonnarühmades.

Elukvaliteet on üldiselt parem ja mõni näitaja on jõudnud kriisieelsele tasemele. Näiteks optimism ja rahulolu elatustasemega on võrreldes eelmise uuringuga suurenenud ning eluga rahulolu ja õnnelikkuse näitajad on stabiilsed. Rahulolu elatustasemega on ühtlustunud kõigis liikmesriikides, inimeste hinnang oma tervise kvaliteedile on üldiselt tõusnud ja materiaalne puudus on vähenenud (rohkem inimesi tuleb nn ots otsaga kokku). See-eest on vähenenud töö- ja eraelu tasakaal ning kahes kolmandikus riikides tekitab suurt muret eakate ebapiisav sissetulek.

Tulemuste kohaselt on ühiskonna kvaliteedi näitajad 2011. aastaga võrreldes üldiselt paranenud. Suurenenud on usaldus riiklike institutsioonide vastu, kaasatus ja osalemine sotsiaalsetes organisatsioonides ning usaldus 18–24aastaste inimeste hulgas. Vähenenud on sotsiaalse tõrjutuse tajumine ning vaeste ja rikaste, juhtide ja töötajate, vanade ja noorte ning meeste ja naiste vahel tajutavad pinged. Mõnevõrra on aga suurenenud usu- ja etniliste rühmade vaheliste ning vähem seksuaalsest sättumusest tingitud pingete tajumine.

Andmete kohaselt on ka avalike teenuste kvaliteedi näitajad võrreldes eelmise uuringuga üldiselt paranenud. Senisest suurem on rahulolu mitme olulise avaliku teenuse, näiteks tervishoiu ja ühistranspordiga. Lapsehoid on parem mitmes riigis, kus seda varem hinnati halvemaks. Mitmes riigis on uue probleemina esile kerkinud puudulik juurdepääs ringlussevõturajatistele, mõnes riigis on aga probleeme pangandusteenuste kättesaadavusega maapiirkondades. Avalike teenuste kvaliteet on liikmesriigiti endiselt väga erinev.

Taustteave

Iga nelja aasta järel korraldatavas omataolises üleeuroopalises uuringus vaadeldakse nii kodanike elu objektiivseid näitajaid kui ka kodanike enda hinnangut nendele näitajatele ja oma elule üldiselt. Eesmärk on luua mahukas andmeallikas Euroopa inimeste elukvaliteedi kohta. Uuring hõlmab andmeid küsimuste kohta, mida üldstatistika ei kajasta, näiteks ühiskonna tajutav kvaliteet, usaldus institutsioonide vastu ja sotsiaalsed pinged. Uuringus vaadeldakse mitut eri valdkonda, näiteks eluase, ilmajäetus, pere, tervis ja heaolu. Samuti vaadeldakse selles subjektiivseid teemasid, nagu inimeste õnnelikkuse tase, rahulolu oma elu ja osalemisega ühiskonnas.

 • Euroopa elukvaliteedi uuring 2003 hõlmas 28 riiki: 25 ELi liikmesriiki ja 3 kandidaatriiki (Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi).
 • Euroopa elukvaliteedi uuring 2007 hõlmas 31 riiki: 27 ELi liikmesriiki, Norra ja 3 kandidaatriiki (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Horvaatia ja Türgi).
 • Euroopa elukvaliteedi uuring 2011 hõlmas 34 riiki: 27 ELi liikmesriiki ja 7 kandidaat- või ühinemiseelse etapi riiki (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Horvaatia, Island, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi).
 • Uus Euroopa elukvaliteedi uuring 2016 hõlmas 33 riiki: 28 ELi liikmesriiki ja 5 kandidaatriiki (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi).

Metoodika

Euroopa elukvaliteedi uuringus osalevad tavaleibkondade täiskasvanud elanikud (vanuses 18+). Uuring põhineb statistilisel valimil, mis kujutab endast ühiskonna ristlõiget. Olenevalt riigi suurusest ja riigisisesest korraldusest oli 2016. aasta valimi suurus 1000–2000 inimest riigi kohta.

Eurofoundi uuringupartner Kantar Public viis osalejate kodus ellu vahetu küsitluse, kasutades arvutiküsitlust (CAPI) ja osaleja elukvaliteeti käsitlevate küsimuste põhjalikku loetelu (kogutud teavet käsitleti täiesti konfidentsiaalsena ja tagati iga küsitletu anonüümsus). Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringus pöörati suurt tähelepanu avalikele teenustele – tervishoid, pikaajaline hooldus, lapsehoid ja koolid – ning mõõdeti kvaliteedi eri tahke, näiteks õiglane juurdepääs, rajatised, personal ja kodanikele kättesaadav teave. Uuringumetoodika üksikasjad on kättesaadavad internetis.

Lisateave

Eurofoundi uuringuandmete lisaanalüüsid hõlmavad järgmisi teemasid:

 • usaldus Euroopa institutsioonide vastu 21. sajandil;
 • sotsiaalne ühtekuuluvus ja heaolu Euroopas;
 • põlvkondadevahelised erinevused;
 • avalike teenuste kvaliteet.

Euroopa elukvaliteedi uuringute lisateabe kontaktisik: Tadas Leončikas.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar