EQLS 2016 - Metoodika

Eurofound soovib Euroopa elukvaliteedi uuringu raames koguda võrreldavaid ja usaldusväärseid andmeid elukvaliteedi kohta kogu Euroopas. Metoodikat on aja jooksul järk-järgult parandatud, võttes aluseks kogemused ja uued suundumused, mis kajastavad uuringumetoodika tipptaset.

Euroopa elukvaliteedi uuringu 2016 töövõtja: Kantar Public, Belgia.

Hõlmatud riigid: 28 ELi liikmesriiki ning Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi.

Välitööperiood: ELi 28 liikmesriigis september 2016 – veebruar 2017; kandidaatriikides november 2016 – märts 2017.

Sihtpopulatsioon: nimetatud riikide 18aastased või vanemad elanikud.

Valim: mitmeetapiline, kihistatud, randomiseeritud valim igas riigis. Olenevalt kvaliteetsete registrite kättesaadavusest moodustati valim isiku-, leibkonna- ja aadressiregistreid või juhuloendit kasutades. Riigi tasandi valimid jaotati piirkondade ja linnastumise taseme järgi kihtideks. Igas kihis valiti juhumeetodil populatsiooni suurusega proportsionaalsed esmased valimiühikud. Seejärel moodustati igas esmases valimiühikus üksikisikute või leibkondade juhuslik valim. Viimaseks valiti igas leibkonnas vastaja juhumeetodil, välja arvatud siis, kui kasutati isikuregistreid.

Valimi suurus: enamikus riikides oli sihtvalimi suurus 1000. Et kajastada teatavate riikide elanike suuremat arvu, suurendati sihtvalimit Ühendkuningriigis 1300ni, Saksamaal 1600ni ja Türgis 2000ni. Lisaks pakkus Eurofound riikidele valimi suurendamise võimalust. Seda kasutas Itaalia, kes suurendas sihtvalimit 2000ni. Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringus osalenud kõigi 33 riigi koguvalimi suurus on 36 908 küsitlust.

Uuringu ja küsitluste liik: küsimustikul põhinevad vahetud küsitlused vastaja kodus riigi ametlikus keeles; 28 ELi liikmesriigis kestis küsitlus keskmiselt 40 minutit ja kandidaatriikides 35 minutit.

Kvaliteedi tagamine: Eurofoundi uuringud vastavad Eurostati välja töötatud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedikriteeriumidele. Kvaliteetse tulemuse tagamiseks kohaldasid Eurofound ja töövõtja uuringu ettevalmistamisel ja läbiviimisel mahukat kvaliteedikontrolli.

Lisateabeks vt Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringu tehnilist aruannet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar