EWCS 2010 – valimi koostamine

Euroopa töötingimuste uuringu valim on esinduslik vähemalt 15-aastaste osas (Hispaanias, Ühendkuningriigis ja Norras vähemalt 16-aastaste osas), kes töötavad ja elavad uuritavas riigis. Igas riigis kasutati mitmeetapilist kihitatud juhuvaliku mudelit.

Esimeses etapis kaasati valimisse peamised valimiüksused ning kihitati need geograafiliste piirkondade (tase NUTS 2 või madalam) ja linnastumise astme järgi. Seejärel koostati iga peamise valimiüksuse leibkondade loetelu. Riikides, kus on olemas kvaliteetne aadressi- või rahvastikuregister, kasutati seda. Kui selline register puudus, rakendati juhusliku teekonna meetodit. Euroopa töötingimuste viiendal uuringul eraldati esimest korda aadresside loetelu juhusliku teekonna meetodi abil koostamine küsitlusetapist. Lõpuks valiti igast leibkonnast sobiv vastaja.

Sihiks oli leida kõikidest riikidest 1000 küsitletavat, eranditeks Sloveenia (1400), Ühendkuningriik, Itaalia ja Poola (1500), Saksamaa ja Türgi (2000), Prantsusmaa (3000) ja Belgia (4000). Sloveenia, Prantsusmaa ja Belgia valitsused kasutasid Eurofoundi pakutud võimalust tasuda algsest suurema valimi eest. Igas riigis küsitletud inimeste arv on järgmises tabelis.

Küsitletute arv riikides

Belgia

4001

Iirimaa

1003

Austria

1003

Horvaatia

1100

Bulgaaria

1014

Itaalia

1500

Poola

1500

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

1100

Tšehhi Vabariik

1000

Küpros

1000

Portugal

1000

Türgi

2100

Taani

1069

Läti

1001

Rumeenia

1017

 

 

Saksamaa

2133

Leedu

1004

Sloveenia

1404

Albaania

1000

Eesti

1000

Luksemburg

1000

Slovakkia

1002

Kosovo

1018

Kreeka

1037

Ungari

1006

Soome

1028

Montenegro

1041

Hispaania

1008

Malta

1000

Rootsi

1004

 

 

Prantsusmaa

3046

Madalmaad

1017

Ühendkuningriik

1575

Norra

1085

Lisateave on valimi koostamise aruandes.