Euroopa töötingimuste 2015. aasta uuringu metoodika

Eurofound soovib Euroopa töötingimuste uuringuga koguda võrreldavaid ja usaldusväärseid andmeid töötingimuste kohta kogu Euroopas. Metoodikat on kogemuste põhjal ja uuringumetoodika tipptaseme kajastamiseks järk-järgult parandatud.

Töövõtja: Ipsos NV, Belgia.

Hõlmatud riigid: 28 ELi liikmesriiki, Norra, Šveits, Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi.

Välitööperiood: EL 28s, Norras ja Šveitsis 2015. aasta veebruarist septembrini ning Albaanias, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Montenegros, Serbias ja Türgis 2015. aasta septembrist detsembrini.

Sihtpopulatsioon: kõik eelnimetatud riikide elanikud, kes olid uuringu ajal vähemalt 15aastased (Bulgaarias, Norras, Hispaanias ja Ühendkuningriigis vähemalt 16aastased) ja töötasid. Küsitletuid peeti töötavaks, kui nad olid küsitluseelsel nädalal teinud vähemalt ühe tunni tööd palga eest või kasumi teenimiseks (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni määratlus).

Valim: mitmeetapiline ja kihiline juhuslik valim iga riigi töötavast elanikkonnast. Olenevalt kvaliteetsete registrite kättesaadavusest moodustati valim isiku-, leibkonna- ja aadressiregistreid või juhuloendit kasutades. Riigi tasandi valimid jaotati piirkondade ja linnastumise taseme järgi kihtideks. Igas kihis valiti juhumeetodil suurusega proportsionaalsed esmased valimiühikud. Seejärel moodustati igas esmases valimiühikus leibkondade juhuslik valim. Lõpuks valiti igas leibkonnas vastajaks töötav isik, kelle sünnipäev saabus kõige varem, välja arvatud isikuregistrite kasutamisel.

Valimi suurus: enamikus riikides oli sihtvalimi suurus 1000. Sihtvalimit suurendati suuremate riikide suurema töötajaskonna kajastamiseks: Poolas 1200, Hispaanias 1300, Itaalias 1400, Prantsusmaal 1500, Ühendkuningriigis 1600 ning Saksamaal ja Türgis 2000. Eurofound pakkus riikidele ka valimi suurendamise võimalust. Seda võimalust kasutasid Belgia, Sloveenia ja Hispaania, nii et nende riikide valimi suurus oli vastavalt 2500, 1600 ja 3300. Kuuendas Euroopa töötingimuste uuringus osalenud 35 riigi koguvalimi suurus on 43 850 küsitlust.

Küsitluse liik: näost-näkku vastaja kodus, keskmiselt 45 minutit.

Lisateave on tehnilises aruandes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar