Euroopa töötingimuste 2015. aasta uuringu küsimustik

Eduka uuringu põhielement on kvaliteetne küsimustik ning seetõttu teeb Eurofound selle arendamiseks ja tõlkimiseks suuri investeeringuid. Iga kord enne Euroopa töötingimuste uuringu korraldamist vaadatakse küsimustik ekspertide ja poliitikutega vastavalt Eurofoundi sidusrühmade juhistele läbi.

Kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu küsimustik sisaldab eelmiste uuringute küsimusi, et võimaldada ajalist analüüsi. See sisaldab ka uusi küsimusi, mis käsitlevad uusi probleeme ja huvipakkuvaid poliitikaaspekte. Küsimustiku väljatöötamisel ja analüüsimisel on juhtpõhimõtteks soolise aspekti arvestamine.

Euroopa töötingimuste uuringu eesmärk on teha kindlaks töötajate konkreetsed kogemused. See hõlmab järgmisi teemasid:

  • füüsilised ja psühhosotsiaalsed riskitegurid;
  • tööaeg: kestus, korraldus, prognoositavus ja paindlikkus; töö- ja eraelu tasakaal;
  • töökoht;
  • töö kiirus, tempot mõjutavad tegurid;
  • töötajate osalemine, personalipoliitika ja töökorraldus (nt tööülesannete vaheldumine); töötajate esindatus;
  • oskuste kasutamine, töö tunnetuslikud mõõtmed, otsustusõigus ja tööl õppimine;
  • töötingimused: töökohakindlus ja -ebakindlus;
  • sotsiaalsed suhted tööl: toetus, usaldus, koostöö, diskrimineerimine, vägivald;
  • soolise võrdõiguslikkuse probleemid: segregatsioon, leibkondade koosseis, tasustamata töö, naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel;
  • heaolu ja tervis, sissetulekud ja majanduslik kindlustatus.

Kättesaadavad on igas Euroopa töötingimuste uuringus osalevas riigis kasutatud keeleversioonid.

Our data visualisation tool provides information on selected important variables.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar