Veebiuuring „Elu, töö ja COVID-19“

Eurofound on kohandanud uuringute läbiviimist, et jälgida olukorra arengut COVID-19 pandeemia ajal ning koguda teavet, millised on selle tagajärjed ELi kodanike elule, et kavandada vajalikke leevendusmeetmeid. 2020. aasta aprillis algatas amet veebiuuringu „Elamine, töötamine ja COVID-19“, mille viies voor toimus kevadel 2022.

Uuringu eesmärgid

Veebiuuringuga „Elu, töö ja COVID-19“ soovitakse kirjeldada, kuidas pandeemia inimeste elu ja tööd kogu Euroopa Liidus pikaajaliselt mõjutab, et aidata poliitikakujundajatel saavutada võrdset kriisist taastumist.

Uuringu põhiteemad

Uuringus vaadeldi elu ja ühiskonna kvaliteeti pandeemia ajal ning küsimused puudutasid nii eluga rahulolu, õnne ja optimismi kui ka tervist ja institutsioonide usaldamise taset. Samuti keskenduti vastajate tööolukorrale, nende töö- ja eraelu tasakaalule ning kaugtöö tegemisele kriisi ajal. Teises voorus keskendusid küsimused ka töö kvaliteedile ning töötervishoiule ja tööohutusele, distantsõppele, veebiteenuste kasutamisele, samuti sellele, mil määral inimesed taotlesid ja said abi riigi toetuskavadest. Kolmanda vooru lisaküsimused kajastasid suhtumist vaktsineerimisse ja valmisolekut vaktsineerida, teaduse usaldamist, sotsiaalmeedia kasutamist ja selle usaldamist. Küsimustega uuriti ka juurdepääsu avalikele teenustele ja nende kvaliteeti COVID-19 ajal. Neljas voor oli paneeluuring, milles võeti uuesti ühendust ainult paneeli vastajatega, mis võimaldas jälgida pandeemia algusest saadik toimunud arenguid.

Olles küll eelmiste uuringute jätk, on viienda vooru keskmes rohkem sellised teemad nagu eluase, elu- ja finantstingimused, samuti kaugtöö ning töö- ja eraelu tasakaal, sealhulgas tööjaotus kodus. Samuti heidab see valgust uuele ebakindlale tegelikkusele, mille on põhjustanud sõda Ukrainas, rekordiline inflatsioon ja elukalliduse järsk tõus. Samal ajal tegi Euroopa Koolitusfond (ETF) lühiküsimustikuga katselise veebiuuringu ELi 10 naaberriigis. Viienda vooru esimesed tulemused avaldati 2022. aasta juulis ning 2022. aasta detsembris avaldati Eurofoundi ja ETFi ühine teabeleht, milles esitati valik EL 27 ja veel 10 riigi vastajate sotsiaalse ja majandusliku olukorra lõpptulemustest.

Uuringu ulatus

Veebiuuring keskendus peamiselt EL 27 liikmesriigile. Viienda vooru osana tegi Eurofound koostööd ETF-iga, tehes kohandatud küsimustiku abil katseuuringu 10 järgmises naaberriigis: Albaania, Gruusia, Jordaania, Kosovo*, Liibanon, Maroko, Moldova, Põhja-Makedoonia, Tuneesia ja Palestiina.*

5. voor : 29. märts – 2. mai 2022

4. voor: 21. oktoober – 30. november 2021 (paneeluuring)

3. voor 12. veebruar kuni 31. märts 2021

2. voor : 22. juuni kuni 27. juuli 2020

1. voor 9. aprill kuni 11. juuni 2020

Tulemused tõid esile ELi ees seisvad probleemid ja teemad, millele tuleb tulevikus keskenduda, sh kaugtöö, õigus tööst välja lülituda, tervis ja heaolu, tööaeg ja juurdepääs avalikele teenustele.

Väljaannete sari: COVID-19

Andmekogum: uuringu „Elamine, töötamine ja COVID-19“ andmed

Infograafik: Elamine, töötamine ja COVID-19

 

* See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

** Seda nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta ELi liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar