Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine

23 Jaanuar 2023

Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine on üks kuuest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammi põhitegevuRead more

Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine on üks kuuest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammi põhitegevusest. Eurofound esitab tõendeid ELi majandust ja tööturgu mõjutavate struktuursete arengute kohta, mida suuresti põhjustavad digitaliseerimine ja üleminek CO2‑neutraalsele majandusele ning COVID-19 kriis. Teadustegevuse eesmärk on aidata poliitikakujundajatel neid muutusi ennetada ning ette valmistada Euroopa tööturge ja töökohti nendeks muutusteks.

Alates 2021. aastast annab Eurofound ülevaate nende megatrendide mõjust elu- ja töötingimustele ELis. Digitaliseerimise valdkonnas keskendub teadustegevus tööhõivele ja -tingimustele ning tööturule avalduvale mõjule. Käsitletavad valdkonnad on muu hulgas sotsiaaldialoog ja selle roll struktuurimuutuste kujundamisel, õigusraamistikud, sotsiaalkaitse ja tehisintellekt (AI). Tuginedes varasematele platvormitöö uuringutele, on aastatel 2021–2024 võimalus keskenduda platvormitööga tuvastatud probleemide lahendamise poliitikaalgatuste kaardistamisele ja nende tõhususe hindamisele.

Samuti on Eurofoundi eesmärk toetada ELi üleminekut CO2 -neutraalsele majandusele, sealhulgas ringmajandusele, ning osaleda ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ rakendamises, uurides sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Need mõjud hõlmavad muutusi tööhõives ning töökohtadel ja töötingimustes ning kliimamuutuste poliitikate jaotuslikku mõju. Osa sellest tööst tugineb Eurofoundi teostatud tootmise tulevikku käsitleva katseprojekti tulemustele.

Selle tegevuse jätkamiseks aastatel 2021–2024 teeb Eurofound koostööd kliimamuutuste poliitika sotsiaalse mõju valdkonnas mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi asutustega, näiteks Euroopa Keskkonnaametiga (EEA). Lisaks tugevdatakse olemasolevat koostööd digitaliseerimise valdkonna teadusuuringute muude osalejatega – Teadusuuringute Ühiskeskuse, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametiga (EU‑OSHA). Samuti nähakse ette täiendavat partnerlust Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO) muutuva töömaailma teemal.

„ELi majandust ja tööturge iseloomustab megatrendide mõju, eelkõige digitaliseerimine ja üleminek CO2-neutraalsele majandusele. Oluline on mõista, kuidas need üleminekud täpselt toimivad, mis on muutumas ja kuidas see mõjutab mitte ainult ettevõtteid, vaid ka tööjõudu ja ühiskonda.“

Irene Mandl, tööhõive osakonna juhataja

Read less

Viimased uuendused

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Sidusrühmade prioriteetide käsitlemine

Top

Eurofoundi teadustegevuse eesmärk on toetada poliitikameetmeid, mis käsitlevad üleminekut CO2-neutraalsele majandusele ja digiajastut COVID-19 pandeemia järel, et aidata mõista nende muutuste mõju ELi ja riikide tasandiRead more

Eurofoundi teadustegevuse eesmärk on toetada poliitikameetmeid, mis käsitlevad üleminekut CO2-neutraalsele majandusele ja digiajastut COVID-19 pandeemia järel, et aidata mõista nende muutuste mõju ELi ja riikide tasandil. Näiteks annavad teadusuuringud, mis käsitlevad neid muutusi põhjustavate tegurite mõju töökoha tasandil, ülevaate, kuidas tööandjaid ja töötajaid kõige paremini toetada, et nad saaksid kasutada võimalusi ja leevendada nende arengutega seotud probleeme. Samuti on Eurofoundi teadustegevuse eesmärk toetada ettevõtjate tegevust kohanemisel pidevalt areneva maailmamajandusega. Lisaks annab kliimamuutuste poliitikate ja sotsiaalse õigluse tagamise meetmete jaotusliku mõju uurimine teadmisi, mis aitavad rakendada õiglase ülemineku fondi. Reformide ja hiljutise rahalise toetuse jälgimine võimaldab ka poliitika lähenemisviiside ja saadud kogemuste vahetamist.

Eurofoundi tegevuskava on kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitiliste suunistega aastateks 2021–2024, mis on otseselt seotud mitme olulise poliitikavaldkonnaga, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige toetatakse teadustegevusega järgmisi komisjoni prioriteete:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Poliitika põhisõnumid

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infograafik

Eurofoundi teadustegevuse põhijäreldused toimivad poliitikakujundajate tegevuse sisendina mitme selle valdkonna põhiküsimuse käsitlemisel.

  • Tööandjate ja töötajate toetamine üleminekul digiajastule ja CO 2-neutraalsele majandusele on äärmiselt oluline. Lisaks nendele struktuursetele arengutele on Euroopa majanduse ja tööturu jaoks väga suur probleem ka hiljutine COVID-19 pandeemia.
  • Uued tööhõivevormid, näiteks platvormitöö ja IKT-põhine mobiilne töö, muutuvad Euroopa tööturgudel üha levinumaks. IKT kasutamisest tulenevalt iseloomustavad neid tööhõivevorme uut tüüpi töösuhted tööandja ja töötaja vahel, muutuv töökorraldus ja töövormid. Need põhjustavad uusi võimalusi ja riske ELi tööturgudele, mis tegelevad CO2-neutraalsele majandusele üleminekuga ja digipöördega COVID-19 pandeemia taustal.
  • Digitaalsed tehnoloogiad muudavad tööd ja töökohti, põhjustades muutusi tööturul, näiteks restruktureerimist ja töökohtade kaotamist. Samuti on hakanud tekkima uued ametiprofiilid. Tootmise ja teenuste osutamise digitaliseerimise tõttu kohandatakse ametikoha tööülesannete profiile. Tulemuseks on nõudlus teistsuguste oskuste järele.
  • Oluline on uurida digitaliseerimise ja CO2-neutraalsele majandusele ülemineku koosmõju COVID-19 pandeemia järel ning seda, kuidas need üksteist võimendavad või kuidas ühe kasulikkus võib tasakaalustada teise negatiivseid mõjusid.
  • Tehnoloogiapõhine suurte andmekoguste tootmise, kogumise ja kasutamise potentsiaal võib parandada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja töökohtade kvaliteeti. Ekspluateerimise ja ebaeetilise käitumise vältimiseks on siiski oluline tagada, et sellised küsimused nagu andmete omandiõigus ja andmekaitse oleksid selgitatud, hästi reguleeritud ja rakendatud.
Read less

Praegused ja jätkuvad uuringud

Top

Eurofound jätkab 2022. aastal uuringuid, mis käsitlevad digiülemineku mõju tööelule. Uuritakse edasi töökohal toimuva digiülemineku mõju inimestele ja eetikale ning algatusi, mis käsitlevad platvormitöö probleeme. Valdkondade teemal valmib 20Read more

Eurofound jätkab 2022. aastal uuringuid, mis käsitlevad digiülemineku mõju tööelule. Uuritakse edasi töökohal toimuva digiülemineku mõju inimestele ja eetikale ning algatusi, mis käsitlevad platvormitöö probleeme. Valdkondade teemal valmib 2021. aasta analüüs finantsteenuste muutuste mõju kohta tööhõivele.

Jätkub platvormimajanduse arengusuundumuste pidev jälgimine Eurofoundi veebivaramu kaudu ning

2021. aastal kasutusele võetud veebipõhisesse digiülemineku teabevahendisse lisatakse uut teavet. Mõlema veebiallika jaoks jälgitakse COVID-19 mõju aktuaalseid arengusuundumusi keskpikal perioodil.

Automatiseerimise valdkonnas uurib Eurofound kõrgetasemelise robootikaga seoses inimeste ja masinate koostoime eripära ja mõju, pöörates erilist tähelepanu töökorraldusele, töötingimustele ja töökohtade kvaliteedile, samuti sotsiaalsele dialoogile ja töösuhetele.

Koos Euroopa Keskkonnaametiga (EEA) uuritakse edasi CO2 -neutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju. Selles ühises uurimistöös käsitletakse keskkonnanäitajate lähenemist ning piirkondade ja eri allrühmade ebavõrdsust. Alustatakse uusi teadusuuringuid, et välja selgitada CO2-neutraalsele majandusele ülemineku mõju tööhõivele ja selle tagajärjed töökohtade kvaliteedile. Need uuringud tuginevad Euroopa töökohtade uuringu ja Euroopa töötingimuste uuringu andmetele.

Alustatakse uut uurimissuunda, kus kasutatakse kaugtöö ja hübriidtöö võimalike tulevikustsenaariumide koostamisel tulevikusuundade analüüsi metoodikat.

Järgmistes jaotistes on juurdepääs selle teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele.

Read less
  • Publications (166)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.