Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine

18 Jaanuar 2022

Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine on üks kuuest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammi põhitegevuRead more

Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine on üks kuuest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammi põhitegevusest. Eurofound esitab tõendeid ELi majandust ja tööturgu mõjutavate struktuursete arengute kohta, mida suuresti põhjustavad digitaliseerimine ja üleminek CO2‑neutraalsele majandusele ning COVID-19 kriis. Teadustegevuse eesmärk on aidata poliitikakujundajatel neid muutusi ennetada ning ette valmistada Euroopa tööturge ja töökohti nendeks muutusteks.

Alates 2021. aastast annab Eurofound ülevaate nende megatrendide mõjust elu- ja töötingimustele ELis. Digitaliseerimise valdkonnas keskendub teadustegevus tööhõivele ja -tingimustele ning tööturule avalduvale mõjule. Käsitletavad valdkonnad on muu hulgas sotsiaaldialoog ja selle roll struktuurimuutuste kujundamisel, õigusraamistikud, sotsiaalkaitse ja tehisintellekt (AI). Tuginedes varasematele platvormitöö uuringutele, on aastatel 2021–2024 võimalus keskenduda platvormitööga tuvastatud probleemide lahendamise poliitikaalgatuste kaardistamisele ja nende tõhususe hindamisele.

Samuti on Eurofoundi eesmärk toetada ELi üleminekut CO2 -neutraalsele majandusele, sealhulgas ringmajandusele, ning osaleda ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ rakendamises, uurides sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Need mõjud hõlmavad muutusi tööhõives ning töökohtadel ja töötingimustes ning kliimamuutuste poliitikate jaotuslikku mõju. Osa sellest tööst tugineb Eurofoundi teostatud tootmise tulevikku käsitleva katseprojekti tulemustele.

Selle tegevuse jätkamiseks aastatel 2021–2024 teeb Eurofound koostööd kliimamuutuste poliitika sotsiaalse mõju valdkonnas mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi asutustega, näiteks Euroopa Keskkonnaametiga (EEA). Lisaks tugevdatakse olemasolevat koostööd digitaliseerimise valdkonna teadusuuringute muude osalejatega – Teadusuuringute Ühiskeskuse, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametiga (EU‑OSHA). Samuti nähakse ette täiendavat partnerlust Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO) muutuva töömaailma teemal.

„ELi majandust ja tööturge iseloomustab megatrendide mõju, eelkõige digitaliseerimine ja üleminek CO2-neutraalsele majandusele. Oluline on mõista, kuidas need üleminekud täpselt toimivad, mis on muutumas ja kuidas see mõjutab mitte ainult ettevõtteid, vaid ka tööjõudu ja ühiskonda.“

Irene Mandl, tööhõive osakonna juhataja

Read less

Viimased uuendused

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Digiajastu: automatiseerimise, digitaliseerimise ja platvormide mõju tööle ja tööhõivele

Tehnika muutumine kiireneb, sest elektroonikaseadmed suudavad talletada, töödelda ja edastada üha rohkem teavet...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine

Liitu meie uudiskirjaga!

Sidusrühmade prioriteetide käsitlemine

Top

Eurofoundi teadustegevuse eesmärk on toetada poliitikameetmeid, mis käsitlevad üleminekut CO2-neutraalsele majandusele ja digiajastut COVID-19 pandeemia järel, et aidata mõista nende muutuste mõju ELi ja riikide tasandiRead more

Eurofoundi teadustegevuse eesmärk on toetada poliitikameetmeid, mis käsitlevad üleminekut CO2-neutraalsele majandusele ja digiajastut COVID-19 pandeemia järel, et aidata mõista nende muutuste mõju ELi ja riikide tasandil. Näiteks annavad teadusuuringud, mis käsitlevad neid muutusi põhjustavate tegurite mõju töökoha tasandil, ülevaate, kuidas tööandjaid ja töötajaid kõige paremini toetada, et nad saaksid kasutada võimalusi ja leevendada nende arengutega seotud probleeme. Samuti on Eurofoundi teadustegevuse eesmärk toetada ettevõtjate tegevust kohanemisel pidevalt areneva maailmamajandusega. Lisaks annab kliimamuutuste poliitikate ja sotsiaalse õigluse tagamise meetmete jaotusliku mõju uurimine teadmisi, mis aitavad rakendada õiglase ülemineku fondi. Reformide ja hiljutise rahalise toetuse jälgimine võimaldab ka poliitika lähenemisviiside ja saadud kogemuste vahetamist.

Eurofoundi tegevuskava on kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitiliste suunistega aastateks 2021–2024, mis on otseselt seotud mitme olulise poliitikavaldkonnaga, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige toetatakse teadustegevusega järgmisi komisjoni prioriteete:

Read less

Poliitika põhisõnumid

Top

Eurofoundi teadustegevuse põhijäreldused toimivad poliitikakujundajate tegevuse sisendina mitme selle valdkonna põhiküsimuse käsitlemisel.

Read more

Eurofoundi teadustegevuse põhijäreldused toimivad poliitikakujundajate tegevuse sisendina mitme selle valdkonna põhiküsimuse käsitlemisel.

  • Tööandjate ja töötajate toetamine üleminekul digiajastule ja CO 2-neutraalsele majandusele on äärmiselt oluline. Lisaks nendele struktuursetele arengutele on Euroopa majanduse ja tööturu jaoks väga suur probleem ka hiljutine COVID-19 pandeemia.
  • Uued tööhõivevormid, näiteks platvormitöö ja IKT-põhine mobiilne töö, muutuvad Euroopa tööturgudel üha levinumaks. IKT kasutamisest tulenevalt iseloomustavad neid tööhõivevorme uut tüüpi töösuhted tööandja ja töötaja vahel, muutuv töökorraldus ja töövormid. Need põhjustavad uusi võimalusi ja riske ELi tööturgudele, mis tegelevad CO2-neutraalsele majandusele üleminekuga ja digipöördega COVID-19 pandeemia taustal.
  • Digitaalsed tehnoloogiad muudavad tööd ja töökohti, põhjustades muutusi tööturul, näiteks restruktureerimist ja töökohtade kaotamist. Samuti on hakanud tekkima uued ametiprofiilid. Tootmise ja teenuste osutamise digitaliseerimise tõttu kohandatakse ametikoha tööülesannete profiile. Tulemuseks on nõudlus teistsuguste oskuste järele.
  • Oluline on uurida digitaliseerimise ja CO2-neutraalsele majandusele ülemineku koosmõju COVID-19 pandeemia järel ning seda, kuidas need üksteist võimendavad või kuidas ühe kasulikkus võib tasakaalustada teise negatiivseid mõjusid.
  • Tehnoloogiapõhine suurte andmekoguste tootmise, kogumise ja kasutamise potentsiaal võib parandada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja töökohtade kvaliteeti. Ekspluateerimise ja ebaeetilise käitumise vältimiseks on siiski oluline tagada, et sellised küsimused nagu andmete omandiõigus ja andmekaitse oleksid selgitatud, hästi reguleeritud ja rakendatud.
Read less

Praegused ja jätkuvad uuringud

Top

2021. aastal uurib Eurofound, kui palju on COVID-19 kriis põhjustanud ajutisi ja püsivamaid muutusi ning mis on sotsiaaldialoogi roll struktuursete ja kriisiga seotud muutuste kujundaRead more

2021. aastal uurib Eurofound, kui palju on COVID-19 kriis põhjustanud ajutisi ja püsivamaid muutusi ning mis on sotsiaaldialoogi roll struktuursete ja kriisiga seotud muutuste kujundamisel. Lisaks kaardistatakse näiteks mõju tööhõivele, ametikohtadele, ülesannetele ja vajaminevatele oskustele.

Digiajastut käsitleva Eurofoundi varasema uuringu järelmeetmetena jätkatakse digipöörde mõju uurimist tööhõive tasemele, töötingimustele ja töösuhetele. Eelkõige käivitatakse digipööret käsitlev veebipõhine juhtalgatus . Selle raames uuritakse peamisi suundumusi ja poliitikaarenguid seoses digitaliseerimisega Euroopas ning käsitletakse automatiseerimise, digitaliseerimise ja platvormimajanduse kasutuselevõttu ning selle mõju tööle ja tööhõivele.

Lisaks jätkab Eurofound uuringuid, mis käsitlevad digitaliseerimise mõju tööelule. Erilist tähelepanu pööratakse mõjule, mida digitaliseerimine avaldab tööhõivele ja töötingimustele (sh sotsiaalkaitsele) ettevõtte tasandil. Samuti uuritakse automatiseerimise ja digitaliseerimise (nt robotiseerimine, kantavad seadmed, tehisintellekt ja suurandmed töökohal) mõju inimestele ja selle eetilisi tagajärgi. Seoses platvormitööga hinnatakse valitud uusi algatusi, käsitledes selliseid küsimusi nagu platvormitöötajate esindatus, läbirääkimised töötingimuste üle, kindlustuse pakkumine ning sotsiaalkaitse või maksustamine. Samuti jätkatakse platvormimajanduse arengu jälgimist Eurofoundi veebihoidla kaudu.

Pärast 2020. aastal esitatud erakorralist taotlust uurib Eurofound oma uuringus, mis käsitleb CO2-neutraalsele majandusele ülemineku mõju, selle ülemineku jaotuslikke mõjusid. Seoses selle ülemineku mõjuga tööle ja tööhõivele koostab Eurofound ka teaduskirjanduse ülevaate, et koguda olemasolevat teavet praeguse olukorra mõistmiseks. Lähtudes CO 2-neutraalsele majandusele ülemineku mõjust ühiskonnale ja kodanikele uuritakse, mis elanikkonnarühmadel ja piirkondadel on suurim negatiivse mõju risk. Eurofound kogub tõendeid sellest, kuidas käsitletakse olukorda liikmesriikide tasandil. Tuginedes nendele järeldustele, järgneb projekt, milles uuritakse CO2-neutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju.

Kaksiküleminekut CO2-neutraalsele majandusele ja digiajastule ühendades kohandatakse Euroopa restruktureerimise jälgimise keskuse (ERM) sündmuste andmebaasi , et tuvastada digitaliseerimise ja CO2-neutraalsele majandusele üleminekuga seotud ulatuslikud restruktureerimisjuhtumid, laiendades samas toetusvahendeid ja õigusaktide andmebaase nii, et need hõlmaksid neid muutusi põhjustavate teguritega tegelemise riiklikke poliitikameetmeid.

Järgmistes jaotistes on juurdepääs selle teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Muutuste mõju ennetamine ja juhtimine

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.