Tööhõive ja tööturud

20 Juuli 2021

Tööhõive ja tööturud on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tRead more

Tööhõive ja tööturud on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammis. Eurofound jätkab tööd tööturgude arengute jälgimise ja analüüsimise eksperdikeskusena, sest ELi tööturud seisavad pärast COVID-19 pandeemiat silmitsi suurte väljakutsetega. Eurofound keskendub andmete kogumises ja uurimistegevuses sellele, millised on pandeemia tagajärjed tööle ja tööhõivele, ning kuidas tagada, et tööturg toimiks ja oleks kaasav.

Aastatel 2021–2024 annab Eurofoundi uurimistöö põhjaliku ülevaate ELis esinevatest väljakutsetest ja väljavaadetest tööhõive ja tööturgude valdkonnas. Eurofoundil on oluline roll tööturu suundumuste ning nende erinevatele töötajate rühmadele avalduva mõju jälgimisel.

Uurimistöö keskendub tööturu muutuvale struktuurile ning selles kasutatakse lisaks Eurostati andmetele Eurofoundi hästi toimivaid seirevahendeid – Euroopa töökohtade uuringut ja Euroopa restruktureerimise seirekeskust . Kuna mõnes riigis, piirkonnas, sektoris ja kutsevaldkonnas on oodata kõrget töötuse taset, mis mõjutab kõige ebakindlamates töösuhetes ja haavatavamaid töötajaid, aitavad need vahendid tuvastada kasvavaid ja hääbuvaid sektoreid, elukutseid ja kvalifikatsioone. Euroopa restruktureerimise seirekeskus uurib jätkuvalt ka suuremahulisi restruktureerimissündmusi, seadusandlikke ja toetusvahendeid ning selliseid meetmeid, mille on välja töötanud sotsiaalpartnerid ja avaliku sektori asutused, et aidata töötajaid, kes vahetavad töökohta või sektorit.

Eurofound keskendub ka tööjõupuudusele ning alakasutatud inimressurssidele ja talentidele teatud sektorites ja elukutsevaldkondades – mis kerkisid esile COVID-19 ajal –, uurides poliitilisi sekkumisi ja ettevõtete tavasid. Konkreetsed teemad hõlmavad oskuste mittevastavust tööturu vajadustele tööaega, geograafilist või ametialast liikuvust ja välismaalaste integratsiooni ning samuti tööturul alaesindatud rühmi (ntnoorednaised ja puuetega inimesed ). Eurofound vaatleb ka sektoreid, mis kannatavad tavapäraselt tööjõupuuduse all ja kus see probleem muutus pandeemia tõttu pakilisemaks. Seda tegevust võetakse arvesse Euroopa ettevõtete uuringu järgmise väljaande ettevalmistamisel.

Eurofound jätkab selles valdkonnas koostööd Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega. Restruktureerimise uurimine annab panuse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa Sotsiaalfond+ töösse. Tööjõupuuduse vähendamisele suunatud tööhõivepoliitika raames uuritakse seoseid sõsarameti Cedefopi ja Euroopa Tööjõuametiga oskuste ja töötajate liikuvuse osas.

„Kümnest inimesest kuuel on endiselt avatud, ajapiiranguteta leping. Kuigi arvnäitajad ebatüüpilise töö, st osaajatöö ja tähtajalise töö kohta ei ole viimase viie kuni kümne aasta jooksul palju muutunud, varjavad need nihet ebakindlamate töösuhtevormide suunas, ning ebakindlate töölepingute alusel töötajatel ei ole tööturule ega sotsiaalkaitsele samasugust juurdepääsu.“

Tina Weber, teadusjuht, tööhõiveüksus

Read less

Viimased uuendused

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

ELi liikmesriikides tööjõupuuduse probleemi leevendamine

While unemployment is still a huge challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Tööhõive ja tööturud

Liitu meie uudiskirjaga!

Sidusrühmade prioriteetide käsitlemine

Top

Eurofoundi uurimistegevuse eesmärk on abistada poliitikameetmete võtmisel, et jagada teadmisi struktuurimuutuste toetamiseks, eriti COVID-19 pandeemia kontekstis. Uurimistegevuse eesmärk on aidata tulla toime ELi ja riikliku tasandi väljakutsetega tööhõive ja tööturustruktuuride valdkonnas.

Read more

Eurofoundi uurimistegevuse eesmärk on abistada poliitikameetmete võtmisel, et jagada teadmisi struktuurimuutuste toetamiseks, eriti COVID-19 pandeemia kontekstis. Uurimistegevuse eesmärk on aidata tulla toime ELi ja riikliku tasandi väljakutsetega tööhõive ja tööturustruktuuride valdkonnas.

Konkreetsemalt kogub Eurofound andmeid ja analüüsib suundumusi tööhõive ja tööturu arengu valdkonnas, tuvastades lüngad ja riskirühmad, et anda Euroopa Komisjonile ja muudele ELi institutsioonidele, liikmesriikide organitele ja sotsiaalpartneritele tõhusama tööhõivepoliitika kavandamiseks vajalikku tuge.

Ameti töökava on kooskõlas Euroopa Komisjoni 2021.–2024. aasta poliitiliste suunistega, mida võetakse vahetult arvesse mitmes olulises poliitikavaldkonnas, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige toetab Eurofoundi uurimistöö Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud poliitilisi algatusi – COVID-19 kriisi järel – ja tegevusi, mis on muu hulgas seotud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia (2020–2025), tugevdatud noortegarantii, noorte tööhõive toetuskava, oskuste tegevuskava ning samuti innovatsiooni, töökohtade loomise ning Euroopa Komisjoni ettepanekuga piisava miinimumpalga kehtestamiseks ELis.

Read less

Peamised poliitikasõnumid

Top

Eurofoundi uurimistöö peamisi järeldusi kasutavad poliitikakujundajad selleks, et käsitleda valdkonna põhiprobleeme.

Read more

Eurofoundi uurimistöö peamisi järeldusi kasutavad poliitikakujundajad selleks, et käsitleda valdkonna põhiprobleeme.

  • Enne COVID-19 kriisi majandusliku mõju avaldumist oli Euroopa tööturu taastumine saavutamas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärki, st ELi tööhõive määr oli peaaegu 75%. Kuigi varasemate kriiside käigus omandatud kogemused on ainulaadsed, on need näidanud, et töötajate tööturuga seotuse säilitamine ja võimalusel oskuste täiendamine aitab tagada kiiret taastumist.
  • Tööhõive kasv on järjekindlalt olnud nõrgim keskmiselt tasustatud töökohtadel – kõige rohkem majanduslanguste ajal – ja järjekindlalt suurim hästi tasustatud töökohtadel.
  • Ebatüüpilise töö tasemete stabiilsus varjab ebakindlate töösuhete kasvu teatavate rühmade hulgas, kusjuures üha suurem arv töötajaid töötab „muu” lepingu alusel või ilma lepinguta. COVID-19 pandeemia toob veelgi rohkem esile nende töötajate kehva olukorra, keda kriis on kõige raskemini tabanud ja keda see võib pikemas perspektiivis kõige rohkem mõjutada.
  • Erinevat tüüpi ebatüüpiliste töösuhete kasv süvendab ELi tööturgudel lõhet hästi kaitstud töötajate ja nende töötajate vahel, kelle juurdepääs sotsiaalkaitsele ja töösuhtest tulenevatele õigustele on piiratud, aidates kaasa tööturu killustatusele.See kehtib eriti kasvava arvu ebatüüpilist tööd tegevate töötajate kohta, kes kombineerivad ebatüüpilise töö vorme: nt ajutine ja osaajaga töö, füüsilisest isikust ettevõtja ja osaajaga töö.
  • Ebakindlate töökohtade praegune kasv nõuab poliitilisi lahendusi, et toetada töötajaid, kelle juurdepääs sotsiaalkaitsele ja esindatusele on piiratud. See on veelgi asjakohasem COVID-19 puhangu mõju kontekstis, millest tulenevad konkreetsed eksistentsiaalsed ohud paljudele ebakindlates töösuhetes olevatele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.
Read less

Praegune ja käimasolev uurimistöö

Top

2021. aastal Eurofound jälgib ja analüüsib jätkuvalt, kuidas muutub ELi tööturu struktuur, sh COVID-19 pandeemia kontekstis, vaadeldes töökohtade kasvu ja kaotuse netonäitajaid sektorite ja elukutsete lõikes ning töökohtade struktuuri põhiomadusi.

Read more

2021. aastal Eurofound jälgib ja analüüsib jätkuvalt, kuidas muutub ELi tööturu struktuur, sh COVID-19 pandeemia kontekstis, vaadeldes töökohtade kasvu ja kaotuse netonäitajaid sektorite ja elukutsete lõikes ning töökohtade struktuuri põhiomadusi.

2021. aastal tehakse koostöös Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega kättesaadavaks uuringud soo ja vanusega seotud tööturu muutuste kohta, kasutades Euroopa töökohtade uuringu andmeid. Tööturu struktuurimuutuste aruanded tuginevad Euroopa töökohtade uuringu, Euroopa restruktureerimise seirekeskuse ja Eurostati andmetele. COVID-19 mõju on olnud kaugeleulatuv: 2021. aastal avaldatakse ka uuringud, milles vaadeldakse pandeemia vahetut mõju tööhõivele ning valitsuste ja sotsiaalpartnerite erakorralise toetuse meetmete tõhusust. Aasta pärast COVID-19 pandeemia puhkemist ilmub Euroopa tööturu olukorra analüüs, mis hõlmab ka kriisist enim mõjutatud piirkondi ja sektoreid.

Samuti on kättesaadavad Euroopa restruktureerimise seirekeskuse sündmuste ja juriidiliste andmebaaside värsked uuendused. Euroopa restruktureerimise seirekeskuse toetusvahenditesse ja juriidilisse andmebaasi integreeritakse ka Eurofoundi 2020. aastal loodud andmebaasi COVID-19 EU PolicyWatch kogutud teave.

Restruktureerimise analüüs ja Euroopa restruktureerimise seirekeskuse sündmuste andmebaasi võimalik laiendamine kuuluvad samuti Eurofoundi tegevuste hulka, mis käsitlevad muutuste mõju. See hõlmab teatud laadi restruktureerimist, nt sellist, mis on seotud kliimamuutuste või CO 2-neutraalsele majandusele ülemineku, digiülemineku, tegevuse üleviimise või tagasitoomisega.

2019. aasta Euroopa ettevõtete uuringuga seotud käimasolev uurimistegevus, mida tehakse koos Cedefopiga ja mis vaatleb töökohtade tavasid seoses oskuste puuduse ja kasutamisega Euroopa ettevõtetes, tehakse samuti 2021. aastal kättesaadavaks. Tuginedes tööjõupuuduse olemasoleva analüüsi tulemustele, hinnatakse uues uuringuharus konkreetsete sekkumiste, eriti nende meetmete tõhusust, mida rakendati COVID-19 ajal, et lahenda tööjõupuuduse probleem, mis on kriisi tõttu veel rohkem esile kerkinud (nt hoolekandesektoris).

Allpool jaotistes on viidatud selle teemaga seotud väljaannetele, andmetele ja tegevustele.

Read less
  • Publications (1719)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Tööhõive ja tööturud

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.