Tööturu muutused

13 December 2019

Töökeskkonda kujundavad pidevalt ümber struktuurimuutused, mis on suuresti tingitud tehnoloogia arengust ja globaliseerumisest. Ent tööturunäitajatele ja Euroopa kodanike tööelu mitmesugustele muudele aspektidele avaldavad väga suurt mõju ka muud tegurid, nagu demograafilised muutused ja uued ärimudelid.

Pärast Euroopa tööhõivestrateegia vastuvõtmist 1997. aastal asusid liikmesriigid kehtestama tööhõivepoliitika ühiseid eesmärke ja sihte. Selle põhieesmärk on suurema arvu ja paremate töökohtade loomine kogu ELis. Tööhõivepoliitika on nüüd majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ osa ja seda rakendatakse nn Euroopa poolaasta kaudu: see on iga-aastane protsess, mille kestel kooskõlastatakse ELi liikmesriikide ja institutsioonide poliitikat.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Tööturu muutused

Eurofound pakub teavet tööturu struktuurimuutustega kohanemise eri aspektide kohta ning kuidas ühtlasi nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil kõige paremini edendada paremaid elamis- ja töötingimusi. Valdkonna tegevustes on kesksel kohal muutuvad tööturud, organisatsiooniline ümberstruktureerimine ja töökohtade loomine, samuti uute tööhõivevormide uuringud. Erilist tähelepanu pööratakse eri rühmadele, nagu noortele ja naistele avalduvale mõjule.

Põhipanus

Viimasel ajal on selles valdkonnas keskendutud soolisele tööhõivelõhele ja naiste tööturul osalemise suurendamisele. Eurofound on uurinud ka traditsioonilistest töövormidest erinevaid uusi tööhõivevorme.

Ülevaates töötajate mittepalgaliste tööjõukulude vähendamise mõjust tööhõivele vaadeldakse ELi liikmesriikides alates 2008. aastast tööjõunõudluse stimuleerimiseks ellu viidud poliitilisi reforme

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskus on alates 2002. aastast jälginud Euroopas toimunud ulatuslike ümberstruktureerimiste mõju tööhõivele.

Euroopa töökohtade jälgimise keskus on mitme aasta jooksul esimesena kohaldanud töökohapõhist käsitlusviisi, et paremini mõista Euroopa muutuvat tööhõive struktuuri.

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskuse ressursid

Ongoing work

Highlights (28)

Kõik (1593)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (38)