Elamistingimused ja elukvaliteet

13 Juuli 2021

Elamistingimused ja elukvaliteet on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprograRead more

Elamistingimused ja elukvaliteet on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammis. Eurofound jätkab Euroopa inimeste elamistingimuste parandamisega seotud põhiaspektide kaardistamist ja analüüsimist, sh kogudes teavet selle kohta, kuid nad tajuvad elu- ja ühiskonna kvaliteeti. Kuivõrd COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud majanduskriis on inimeste elu sügavalt mõjutanud, uurib Eurofound selle kriisi mõju ELi kodanikele eri eluetappidel.

Aastatel 2021–2024 pakub Eurofoundi uurimistegevus põhjalikku ülevaadet ELis esinevatest väljakutsetest ja väljavaadetest elamistingimuste ja elukvaliteedi valdkonnas ning erinevate algatuste rollist, mille eesmärk on leevendada eri kodanikerühmade sotsiaalprobleeme. Erilist huvi pakuvad eakatelele ja hoolekandele, noortele ning nende sotsiaalsele kaasamisele ja sotsiaalsele liikuvusele avalduv mõju ning kriisi erinevad tagajärjed meestele ja naistele .

ELi avalikel teenustel oli oluline roll COVID-19 kriisile reageerimisel, kuid selles valdkonnas esines ka suuri probleeme, mistõttu neid teenuseid hinnatakse üksikasjalikumalt, keskendudes sellistele aspektidele nagu kvaliteet, juurdepääs ja taskukohasus. Varasematest järeldustest ilmnes, et kriisil oli teatud rühmadele – olenevalt vanusest, hoolduskohustusest ning töö- ja eraelu tasakaalust – ebaproportsionaalne mõju ning Eurofound kavatseb seda põhjalikumalt analüüsida.

Koostöös Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) kavatseb Eurofound uurida mitmemõõtmelist soolist ebavõrdsust, uurides COVID-19 kriisi mõju meestele ja naistele seoses tööhõives osalemise, materiaalsete elamistingimuste ja heaoluga, et teha kindlaks erinevused ja hinnata selle mõju soolisele ebavõrdsusele.

„ Kaasaegse Euroopa institutsioonide vastu suurema usalduse loomise põhiteguriks on olnud avalike teenuste kvaliteet ning see on eriti oluline praeguste ja tulevaste väljakutsetega toimetulekul. Kvaliteetsed teenused on ka valdkond, kus tuleks tegeleda innovatsiooniga, eriti digitaalsetele ja keskkonnahoidlikumatele teenustele üleminekuga, et olla tulevikus valmis sellisteks ohtudeks nagu pandeemia.“

Tadas Leončikas, vanem teadusjuht, sotsiaalpoliitika üksus

Read less

Viimased uuendused

Vaccine acceptance hinges on transparent communication

Vaccine acceptance is key to the success of COVID-19 vaccination campaigns worldwide. Worryingly, over a quarter of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elamistingimused ja elukvaliteet

Liitu meie uudiskirjaga!

Sidusrühmade prioriteetide arvessevõtt

Top

Eurofoundi uurimistöö eesmärk on aidata võtta poliitikameetmeid, et lahendada ELi ja riiklikul tasandil esinevaid probleeme elamistingimuste ja elukvaliteedi valdkRead more

Eurofoundi uurimistöö eesmärk on aidata võtta poliitikameetmeid, et lahendada ELi ja riiklikul tasandil esinevaid probleeme elamistingimuste ja elukvaliteedi valdkonnas. Uurimistöö jälgib eelkõige COVID-19 ja sellele järgnenud majanduskriisi mõju, pakkudes teadmisi olukorra, suundumuste, ohtude ning elamistingimuste parandamise võimaluste kohta ELis. Eurofound keskendub kõige haavatavamate rühmade, eriti eakate ja noorte jaoks pakiliste probleemide tuvastamisele ja analüüsimisele. Eurofound teavitab ka poliitikakujundajaid, esitades tõendeid avalike teenuste suundumuste ja ajendite kohta seoses näiteks Euroopa sotsiaalõiguste sambaga .

Ameti töökava on kooskõlas Euroopa Komisjoni järgmise nelja aasta poliitiliste suunistega, mida võetakse vahetult arvesse mitmes olulises poliitikavaldkonnas, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige toetab uurimistöö poliitilisi algatusi ja tegevusi, mis on seotud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 2020.–2025. aasta strateegia noortegarantii lastegarantii ja Euroopa poolaasta ning selle riigipõhiste soovituste rakendamisega.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Poliitika põhisõnumid

Top

Eurofoundi uurimistöö peamisi järeldusi kasutavad poliitikakujundajad selleks, et käsitleda valdkonna põhiprobleeme.

Read more

Eurofoundi uurimistöö peamisi järeldusi kasutavad poliitikakujundajad selleks, et käsitleda valdkonna põhiprobleeme.

 • Ühiskondlikud pinged kahjustavad enim usaldust institutsioonide vastu, samas kui institutsioonide suurema usaldamise põhitegur on avalike teenuste tajutav kvaliteet.
 • Vajalik on tagada pikaajalisem ja paindlikum hoolekanne. Koduhooldus ja -abi tuleks muuta kättesaadavamaks, eriti ELi liikmesriikides, kus on kõige madalam sissetulek.
 • Esmatasandi tervishoiuteenuste, sotsiaalhoolekande ja pikaajalise hoolekande kiire kättesaadavus võib käivitada varajase sekkumise ja muutuvate vajaduste seire ning takistada hoolekandega seotud pikaajaliste probleemide süvenemist.
 • Noorte vaimse tervise probleemid suurenevad, kuigi ei ole selge, kas see on tingitud suuremast esinemissagedusest või sellest, et teadlikkus on suurem ja diagnoosimine on parem. Vaimne tervis on tihedalt seotud muude noorteprobleemidega ja võib olla nii ebavõrdsuse tulemus kui ka ebavõrdsuse allikas. Vaimse tervise probleemide riskitegurite hulka kuuluvad puue ja krooniline haigus, perekonnaprobleemid, suhteprobleemid eakaaslastega ja sotsiaalmeedia väga sage kasutamine.
 • Kuigi usalduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tasemed on ELis finantskriisi järel üldiselt taastunud, on COVID-19 pandeemia märkimisväärselt mõjutanud heaolu riikides, mida pandeemia kõige raskemini tabas.
 • Liikumispiirangute kehtestamise tõttu enim kaotanute seas kerkivad esile noored: sarnaselt töötutele märgivad noored, et nende heaolu on kõige madalamal tasemel, hoolimata teatavast paranemisest pandeemia algusega võrreldes. Kuigi eluga rahulolu ja optimism on 2020. aasta aprilliga võrreldes suurenenud, tunnevad noored end ikka veel ühiskonnast kõrvalejäetuna ning on suurimas depressiooniohus, mis tõendab, et piirangud mõjutavad neid rohkem.
 • Koroonaviiruse järgmiste lainete korral omandab kriitilise tähtsuse vaimse tervise riskide leevendamine töötute ja noorte seas COVID-19 kontekstis. Poliitiliste meetmete raames tuleb pakkuda tööotsijatele elurütmi taastamiseks ja pandeemia tagajärgedega toimetulekuks sihipärast abi ning tagada noortele võimalus ühiskonnaelus täielikult osaleda.
 • COVID-19 kriis on vähendanud optimismi taset ja mõjutanud töö- ja eraelu tasakaalu naistel rohkem kui meestel. Selle kahju heastamine on esmatähtis, et vältida pandeemia ebaproportsionaalset mõju naistele.
 • Kodanike usalduse säilimine Euroopa institutsioonide vastu peab olema kriisi ajal erilise tähelepanu all, sest COVID-19 tõrjemeetmete järgimine sõltub suurel määral sellest, kui palju usaldatakse institutsioone ja teaduslikke nõuandeid. Toetusmeetmetest abi saanud vastanute kasvanud usaldus institutsioonide vastu annab samuti riikide valitsustele ja ELile selge signaali.
Read less

Praegune ja käimasolev uurimistöö

Top

2021. aastal jätkab Eurofound oma üleeuroopalisi uuringuid, mis keskenduvad elamistingimustele avalduva COVID-19 mõju mõõtmisele. Tuginedes e-uuringu Living, working and COVID-19 [Elamine, töötamine ja COVID-19] kahele eelmisele voorule, on 2021. aastal kavas kolmas voor.

Read more

2021. aastal jätkab Eurofound oma üleeuroopalisi uuringuid, mis keskenduvad elamistingimustele avalduva COVID-19 mõju mõõtmisele. Tuginedes e-uuringu Living, working and COVID-19 [Elamine, töötamine ja COVID-19] kahele eelmisele voorule, on 2021. aastal kavas kolmas voor.

Eurofound avaldab järeldused, mis käsitlevad noori ning COVID-19 esialgset mõju noorte ja NEET-noorte (mittetöötavate ja mitteõppivate noorte) heaolule ja tööhõiveväljavaadetele, uurides ka õigluse ja tuleviku aspekte seoses optimismi ja ühiskonna kvaliteedi tajumisega. See uuring tugineb varasemale NEET-noori käsitlevale tööle ja COVID-19 e-uuringu andmetele.

Erilist tähelepanu pööratakse eakate elamistingimustele, nende ametlike ja mitteametlike hooldusteenuste vajadustele ning samuti nende heaolule, sotsiaalse tõrjutuse ohule ning sissetulekuga seotud olukorrale pandeemia ajal ja vahetult selle järel. Eurofound uurib hooldusteenuste kättesaadavuse ja kasutamise erinevusi ning teeb ülevaate ka tervishoiu- ja hooldusteenuste kauglahenduste valitud näidetest.

Seoses COVID-19 pandeemiast tingitud soolise ebavõrdsusega uurib Eurofound täiendavalt tasustatud ja tasustamata töö ning hooldus- ja majapidamiskohustuste jaotumist meeste ja naiste vahel kriisi ajal.

Uuritakse pandeemia mõju ja avalike teenuste (nt tööhõive tugiteenused, tervishoiu- ja hooldusteenused, sotsiaalkaitse ja haridus) muutustega seotud mitmeid aspekte: näiteks teenuste kasutamine ja osutamine, teenusepakkuja valmisolek, digivahendite kasutamine, tugevdamine ja rahastamine ning samuti teenuse kasutajate rahulolu ja kogemused.

Allpool jaotistes on viidatud selle teemaga seotud väljaannetele, andmetele ja tegevustele.

Read less
 • Publications (631)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elamistingimused ja elukvaliteet

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.