Lähenemise seire Euroopa Liidus

8 September 2020

Euroopa Liit on pühendunud majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, tasakaalustatud majanduskasvule ning ülespoole suunatud majanduslikule lähenemisRead more

Euroopa Liit on pühendunud majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, tasakaalustatud majanduskasvule ning ülespoole suunatud majanduslikule lähenemisele. Viimaste kümnendite jooksul võis täheldada liikmesriikide vahelist lähenemist nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõõtmes. See suundumus peatus kriisi tõttu ja alates 2008. aastast on Euroopa Liidu liikmesriikide lähenemine takerdunud või kulgenud erinevas rütmis.

Read less

Recent updates

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September, Eurofound will contribute to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...

Upward convergence in working conditions

Social convergence has gained an equal footing alongside economic convergence as an EU goal in the wake of the economic...
Top

Liikmesriikide erinevad tulemused ja riikidevahelise ebavõrdsuse suurenemine annavad alust muretsemiseks eri põhjustel. Esiteks on need vastuolus ootusega, et Euroopa integratsiooni süvendamine suurendab ühtekuuluvust riiklikul ja üleeuroopalisel tasandilRead more

Liikmesriikide erinevad tulemused ja riikidevahelise ebavõrdsuse suurenemine annavad alust muretsemiseks eri põhjustel. Esiteks on need vastuolus ootusega, et Euroopa integratsiooni süvendamine suurendab ühtekuuluvust riiklikul ja üleeuroopalisel tasandil. Teiseks võivad need levitada kodanike seas sotsiaalse ebaõigluse ja ülekohtuga seotud tunnet, õhutades Euroopa-vastaseid hoiakuid ja õõnestades Euroopa projekti.

Selleks et rakendada õigeid algatusi ja hinnata nende tõhusust, et saavutada ülespoole suunatud lähenemise eesmärk, vajavad poliitikakujundajad tõendeid nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide vahel esinevate erinevate suundumuste ja dünaamika kohta. On oluline teada, kas need suundumused eksisteerivad ja kas need viitavad elu- ja töötingimuste üldisele halvenemisele ning kas liikmesriikide rühmade või piirkondade vaheline lõhe suureneb ja teatud rühmad liiguvad eri suundades. 

Fondi foorum 2017

Fondi foorum on Eurofoundi põhiüritus, mis toimus 14.–15. novembril 2017 Dublini lossis, mis asub Dublinis, Iirimaal. Euroopast ja mujalt pärit kahesaja kõrgetasemelise osaleja arutelud keskendusid lähenemise eri perspektiividele Euroopas ja selle seosele Euroopa sotsiaalõiguste sambaga. Kuivõrd majanduslik ja sotsiaalne mõõde on ühe mündi kaks poolt, keskenduti peamiselt ülespoole suunatud lähenemisele elu- ja töötingimustes, sealhulgas tööhõives.

Vt foorumi esitlused, taustadokumendid ja programm

 

Ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist peetakse majandus- ja rahaliidu ning Euroopa Liidu kui terviku ühiseks eesmärgiks. Et sotsiaalne element oleks poliitilise tegevuse keskmes, kuulutas komisjon novembris 2017 ametlikult välja Euroopa sotsiaalõiguste samba. Sammas on üks komisjoni praegustest poliitilistest prioriteetidest ja selle näol „on tegemist üleeuroopalise lähenemise uuendatud protsessi indikaatoriga“.

Eurofoundi töö

Keskendudes liikmesriikide ja piirkondade tulemuste lähenemisele, seirab Eurofound liikmesriikide vahelist lähenemist järgmistes valdkondades: sotsiaalmajanduslikud tegurid, tööhõive, töötingimused ja elutingimused. Sotsiaalmajanduslikus valdkonnas uuritakse tegelikku lähenemist, st SKP elaniku kohta ja muud makromajanduslikud muutujad, samuti juurdepääs mitmesugustele teenustele ja sotsiaalkaitsele.

Tööhõivega seotud lähenemist analüüsitakse peamiselt tööhõives osalemise ajaloolise arengu alusel, kasutades Eurostati andmeid.

Töötingimuste lähenemise uurimine tugineb töökoha kvaliteedi kontseptsioonile, mida mõõdetakse Euroopa töötingimuste uuringu ja muude statistiliste allikate abil.

Elutingimuste uuring sisaldab objektiivseid ja subjektiivseid näitajaid, sealhulgas Euroopa elukvaliteedi uuringust saadud andmeid, ning see hõlmab ühiskonna kvaliteeti, elutingimusi ja üldist heaolu.

Lähenemise analüüsis võetakse arvesse ka erinevad ajaperspektiive alates lühiajalistest kuni pikaajaliste suundumusteni ning – kui see on asjakohane ja teostatav – tehakse analüüs soo ja vanuserühma järgi, et hõlmata erinevaid suundumusi elanikkonnas.

Uurimistegevus on korraldatud kolme põhisuuna järgi. Esiteks seiratakse eelnimetatud uurimisvaldkondades hiljutisi sarnaseid ja erinevaid suundumusi ja tulemusi nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikides. Seejärel rakendatakse üldist lähenemisviisi, püüdes mõista nende suundumuste ajendeid. See hõlmab institutsiooniliste, makro- ja mikromajanduslike omaduste analüüsi. Viimasena esitatakse tõendusmaterjalid, et käivitada arutelud algatuste ja võimaluste üle, millega saaks edendada majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist Euroopa tasandil.

Eurofound kavatseb näitajad kombineerida ning luua kokkuvõtlikud indeksid, tuginedes teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kogemustele. Varasemal tööl põhinevates analüüsides vaadeldakse riikide või piirkondade rühmi, et mõista nendevahelisi erinevusi.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Lähenemise seire Euroopa Liidus

Liitu meie uudiskirjaga!

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (32)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Lähenemise seire Euroopa Liidus

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.