Struktuurimuutuste jälgimine ja ümberstruktureerimise juhtimine

13 December 2019

Majanduses toimuvatel struktuurimuutustel on Euroopa tööturgudele ja tööhõivele suur mõju. Kuigi elav majandus vajab dünaamilisust, võib töökoha kaotus olla raske elusündmus ja ümberstruktureerimisel tuleks püüda minimeerida negatiivseid tagajärgi töötajatele.

Poliitikakujundajad vajavad teadmisi tööturgude arengust tagamaks, et tööjõul oleksid oskused, mida tööandjad praegu ja edaspidi vajavad. Poliitikat on vaja ka selleks, et tegeleda väheneva tööjõunõudluse ja languses majandusharude töötajate ümberpaigutamisega.

Euroopa Komisjon võttis strateegia „Euroopa 2020“ koostamisel kohustuse „edendada raskustes olevate sektorite ümberkorraldamist tuleviku tegevusalade poole, paigutades sealhulgas oskused ümber uutesse kõrge kasvumääraga sektoritesse ja turgudele“. Kõige spetsiifilisem Euroopa tööhõivepoliitika vahend ümberstruktureerimiseks on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, mis pakub tuge inimestele, kes kaotavad töö globaliseerumisest tingitud suurte struktuurimuutuste tõttu.

Eurofoundi töö

Eurofound jälgib ja analüüsib struktuurimuutuste mõju Euroopa tööturgudele. Ta püüab anda esmase allikana vastuseid põhiküsimusele selle kohta, kus tööhõive kasvab ja kahaneb. Ta vaatleb seda küsimust paljudest aspektidest, nagu sektor, amet ja tööleping. Ta vastab sellele küsimusele ka töökohtade kvaliteedi seisukohast, kasutades töökohtade kvaliteedi näitajana palka, näiteks kas uusi töökohti luuakse kõrgeima, keskmise või madalaima palgaga töökohtadel. See töö keskendub peamiselt teabe kogumisele ümberstruktureerimise mõju kohta tööhõivele, võimaldades tuvastada ja uurida restruktureerimise üldisi suundumusi Euroopas.

Eurofound on välja töötanud kaks vahendit sidusrühmadele olulise teabe, ülevaadete ja analüüside pakkumiseks, et nad saaksid tööturu muudatusi kavandada ja Euroopa tööhõive-eesmärkide saavutamiseks poliitikat kujundada.

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskus on ainulaadne ümberstruktureerimisteabe allikas, mis pakub oma andmebaaside kaudu mitmesugust teavet ümberstruktureerimisjuhtude, riiklike avaliku toetuse vahendite ja õigusaktide ning ümberstruktureerimisprotsesside kohta.

Euroopa töökohtade jälgimise keskus jälgib ja analüüsib Euroopa tööhõivestruktuuri muutusi peamiselt ametite ja sektorite seisukohast, kuid vaatleb ka selliseid mõõtmeid, nagu sugu, töölepingu liik, haridus ja kodakondsus. See keskus hindab neid muutusi kvalitatiivselt, kasutades mitmesuguseid töökohtade kvaliteedi näitajaid (palgad, oskuste tase ja haridustase), mis näitavad, kas tööhõive:

  • paraneb: suureneb hea kvaliteediga töökohtade arv;
  • halveneb: suureneb halva kvaliteediga töökohtade arv;
  • polariseerub: töökohtade arv suureneb kvaliteedispektri mõlemas otsas ja keskmise kvaliteediga töökohtade arv väheneb.

Põhipanus

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskus on viimati uurinud tegevuse ümberpaigutamise ja tagasitoomise mõju Euroopa tööhõivele. Peale selle on ta käsitlenud töökohtade loomist väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE) ja avaliku sektori asutuste jõupingutusi tööhõive edendamiseks neis.

Euroopa töökohtade jälgimiskeskus on tööhõivestruktuuri muutuste analüüsimisel ja hiljutiste suundumuste kirjeldamisel uurinud ka pikaajalisi ja ülemaailmseid arenguid.

Ümberstruktureerimise ressursid

  • Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskuse ümberstruktureerimiste andmebaasi kogutakse teavet ettevõtete korraldatud ümberstruktureerimiste kohta, koondades ja analüüsides seda hiljutiste ja pikaajaliste suundumuste kirjeldamise eesmärgil. Andmebaasi ajakohastatakse iga päev ja selles on praegu 21 000 teabelehte Euroopa restruktureerimiste kohta alates 2002. aastast.
  • Ümberstruktureerimise tugivahendite andmebaasis registreeritakse teave, mida liikmesriikide valitsused ja sotsiaalpartnerid annavad, et aidata ettevõtetel ja töötajatel ümberstruktureerimisega toime tulla.
  • Ümberstruktureerimise õigusaktide andmebaas annab ülevaate liikmesriikide eeskirjadest, mis on otseselt või kaudselt seotud ümberstruktureerimise juhtimisega.
  • Ümberstruktureerimise juhtumiuuringute andmebaasis on dokumenteeritud näited selle kohta, kuidas era- ja avaliku sektori tööandjad on ümberstruktureerimisprotsesse kavandanud ja ellu viinud.

Ongoing work

 

Highlights (12)

Kõik (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)