Uued tööhõivevormid

30 Jaanuar 2023

„Uued tööhõivevormid“ on katustermin, mis hõlmab mitmekesisemaid tööhõivevorme, mis on tekkimas või mille tähtsus on suurenenud alates ligikaudu 2Read more

„Uued tööhõivevormid“ on katustermin, mis hõlmab mitmekesisemaid tööhõivevorme, mis on tekkimas või mille tähtsus on suurenenud alates ligikaudu 2000. aastast. Tavapäraste töösuhete kõrval iseloomustavad uusi tööhõivevorme muutuv töökorraldus, lepingulised töösuhted, töökohad, -kestus ja -graafik, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine või nende kombinatsioon. 

Read less

Viimased uuendused

Kaugtöö kasv: mõju töötingimustele ja -eeskirjadele

Aruanne tutvustab Eurofoundi uuringut kaugtöö kohta COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Selles uuritakse...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

ELi taust

Top

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on olnud alus uute tööhõivevormide tekkeks kogu Euroopas. COVID-19 pandeemia tõttu on kasvanud uute tööhõivevormide ulatus ja kohaldRead more

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on olnud alus uute tööhõivevormide tekkeks kogu Euroopas. COVID-19 pandeemia tõttu on kasvanud uute tööhõivevormide ulatus ja kohaldamisala. Paljud neist erinevad väga tavapärasest tööst ning muudavad tööandja ja töötaja vahelist tavapärast kahepoolset suhet. Neid iseloomustavad ka ebatavalised töökorraldus ja töökohad.

ELi poliitikakujundajatele pakub huvi, kuidas aitaksid uued tööhõivevormid luua säilenõtkemat ja kaasavamat tööturgu. Samuti arutatakse, kuidas tagada piisav sotsiaalne kaitse ja inimväärsed töötingimused. Arutelu keskse tähtsusega küsimus on, kuidas vältida olukorda, kus uued tööhõivevormid on töötajatele vähem soodsad kui tavapärased tööhõiveliigid.

2017. aastal avaldasid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu Euroopa sotsiaalõiguste samba, milles on sätestatud 20 keskset põhimõtet, mis on olulised tööturgude heaks toimivuseks. Lisatud 2021. aasta tegevuskavas märgitakse, et digitaliseerimine ja pandeemiaga kaasnevad töömaailma muutused vajavad ulatuslikku poliitikaarutelu, mis keskenduks peale tööturul osaluse taseme ka piisavatele töötingimustele, mis on kvaliteetsete töökohtade alus.

Komisjon juhtis tähelepanu töötingimuste küsimusele ka oma teatises „Euroopa digituleviku kujundamine“. Head töötingimused on kesksed edukaks digiüleminekuks, mis edendaks innovatsiooni ja tehnoloogia levikut.

Eurofoundi tegevus, mis käsitleb uusi tööhõivevorme, seondub komisjoni prioriteediga aastateks 2019–2024 „Digiajastule vastav Euroopa“.

Read less

Uuringud

Top

Olemasolevate teadmuslünkade kõrvaldamiseks on Eurofound alates 2013. aastast uurinud ELi liikmesriikides tekkivate tööhõivevormide omadusi. Uuringutes vaadeldakse ka mõju töötingimustele ja tööturule.

Read more

Olemasolevate teadmuslünkade kõrvaldamiseks on Eurofound alates 2013. aastast uurinud ELi liikmesriikides tekkivate tööhõivevormide omadusi. Uuringutes vaadeldakse ka mõju töötingimustele ja tööturule.

Uued tööhõivevormid

Uute suundumuste uurimiseks tegi Eurofound 2015. aastal üleeuroopalise kaardistamise. Selle tulemusena selgus üheksa tööhõivevormi, mis olid uued või muutunud üha tähtsamaks alates 2000. aastast ELi liikmesriikides: töötajate jagamine, töökohtade jagamine, vautšeripõhine töö, ajutine juhtimine, juhutöö, IKT-põhine liikuv töö, platvormitöö, portfellitöö ja koostööpõhine tööhõive. Uuringu osana tehtud paljudes juhtumiuuringutes näidatakse uute tööhõivevormide toimimist liikmesriikides ja nende mõju töötingimustele ja tööturule.

2020. aastal tegi Eurofound järelmeetmena uute tööhõivevormide läbivaatamise, mis jälitas nende ulatust, kohaldamisala ja esinemissagedust ning rõhutas nende suurenevat olulisust Euroopa tööturgudel.

Uute suundumuste teke

Eurofound analüüsib üksikasjalikumalt mõnda tuvastatud uutest suundumustest. 2016. aasta uuringutes keskenduti eelkõige töötajate strateegilise jagamise kasulikkusele nii tööandjate kui ka töötajate jaoks. 2020. aastal analüüsiti kaugtöö ja IKT-põhise liikuva töö uuringus nende töökorralduste mõju tööhõivele ja töötingimustele.

Read less

Põhiväljundid läbi aastate

Show more (12)

Peamised sõnumid

Top
  • Tavapärane tööhõive on endiselt domineeriv kogu ELis, kuid Euroopa tööturge iseloomustab tööhõivevormide kasvav mitmekesisus. 
  • Eeldatakse, et mõni uus tööhõivevorm sageneb nn kaksikülemineku tõttu: digiülemineku ja CO2-neutraalsele majandusele ülemineku tõttu. Mõnda uut tööhõivevormi mõjutab siiski negatiivselt COVID-19 pandeemia mõju majandusele ja tööturule.
  • Paljud uued tööhõivevormid on tingitud sellest, et tööandjad/kliendid või töötajad vajavad paindlikkust. Uusi tööhõivevorme arendades on äärmiselt oluline tagada, et see paindlikkus ei vähendaks töötajate kaitset.
  • Tööaega ja töötajate esindatust koos tervise ja ohutusega tuleb käsitleda seoses mitme uue tööhõivevormiga, sealhulgas IKT-põhise liikuva töö, platvormitöö, juhutöö ja vautšeripõhise tööga.
  • Mõne uue tööhõivevormi korral võib tööhõivestaatuse ebaselgus aidata kaasa tööturu killustatusele.
     
Read less

Väljaanded ja andmed

Top

Järgmistes jaotistes on juurdepääs selle teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele. 

  • Väljaanded (58)
  • Andmed
  • Toimuv tegevus

Andmed

A selection of related data on this topic are linked below. 

Toimuv tegevus

Sellel üldteemal toimub uuringuid mitmel allteemal, mis on loetletud allpool koos linkidega tulevastele väljaannetele.