Töötasu ja sissetulek

14 Oktoober 2020

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Töötasu ja sissetulek on töösuhete ja elukvaliteedi keskmes. ELi tasandil on sellele teemale veelgi rohkem tähelepanu pööratud kriisiolukorras toimunud muutuste tõttu nii majanduses kui ka ühiskonnas tervikuna.

Viimased uuendused

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

Miinimumpalk 2020. aastal: aastaülevaade

This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020...
Top

Euroopa sotsiaalõiguste sammas kehtestab ELi kohustused seoses palgaga: töötajate õigus saada õiglast palka, mis tagab inimväärse elatustaseme; piisava miinimumpalga tagamine; töötajate vaesuse vältimine.

Read more

Euroopa sotsiaalõiguste sammas kehtestab ELi kohustused seoses palgaga: töötajate õigus saada õiglast palka, mis tagab inimväärse elatustaseme; piisava miinimumpalga tagamine; töötajate vaesuse vältimine.

Eurofoundi töö

Eurofound avaldab korrapäraselt aruandeid töötasu ja sissetuleku eri aspektide kohta, võttes arvesse muutuvaid majandustingimusi kogu Euroopas.

Töötasu järelevalve

Euroopa Tööelu Vaatluskeskuse (EurWORK) kaudu koondab Eurofound töötasuga seotud teabe. Korrapärane aruandlus loob võimaluse vaadelda kollektiivselt kokkulepitud töötasu pikemaajaliselt, mis toob esile ka suundumused. Eurofound avaldab korrapäraselt seadusjärgse miinimumpalga ja kollektiivselt kokkulepitud töötasu temaatilisi ülevaateid. Samuti jälgib ta palgakujunduse mehhanismide, võrdse tasustamise, muutuvtasu, madala palga ja soolise palgaerinevuse arenguid riigiti.

Tööelu profiilid riigiti sisaldavad töötasu teavet riikide kaupa, profiile ajakohastatakse regulaarselt. EurWORK haldab kahte töötasuga seotud andmebaasi (vt allikad allpool).

Eurofoundi Euroopa töökohtade uuringus hinnatakse tööhõive muutusi töökohtade järgi, võttes arvesse mitmesuguseid kvalitatiivseid tegureid, sealhulgas töötasu. Eelkõige suurendab see teadmisi tööhõive polarisatsiooniga seotud nähtusest: mil määral on tööhõive kasv tõenäoliselt suurem palgajaotuse ülemises ja alumises osas kui keskel.

Uuringuandmed

Eurofoundi uuringutes jälgitakse ka töötasutingimusi ELis. Töötasu on Eurofoundi uuringutes töökvaliteedi hindamisel kesksel kohal. Euroopa töötingimuste uuringus on sissetulek üks seitsmest töökvaliteedi näitajast. Euroopa töötingimuste uuringus antakse teavet ka soolise palgalõhe kohta. Vt lähemalt: Euroopa töötingimuste uuringu interaktiivne andmete visualiseerimise vahend.

Euroopa elukvaliteedi uuringus jälgitakse sissetuleku mõju elatustasemele ja sellele, kuidas sissetulekute ebavõrdsus on seotud sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaoluga. Analüüsitakse, kuidas on kriis mõjutanud perekondi, vaadeldes väikese sissetulekuga perekondi, eluaseme laenu ja vaesusriskiga rühmasid. Euroopa elukvaliteedi uuringus kogutakse ka teavet sissetulekute kohta pensionile jäämisel ja millised on tööelu pikendamise võimalused. Vt lähemalt: Euroopa elukvaliteedi uuringu interaktiivne andmete visualiseerimise vahend.

Euroopa ettevõtete uuringus kajastatakse muutuvpalga kavade kasutamist ettevõtetes, samuti nende ettevõtete töötajate hõlmamist kollektiivsete palgakokkulepete abil. Uuring võimaldab seostada muutuvtasu ja palgaläbirääkimiste teavet töökorralduse, personalijuhtimise, töötajate otsese osalemise ja sotsiaalse dialoogi ning tulemuslikkuse ja töökoha heaolu teabega.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1087)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.