Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine

3 Märts 2022

Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrRead more

Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine on üks kuuest põhitegevusest Eurofoundi 2021.–2024. aasta tööprogrammis. Eurofound jätkab tegevust ELis elamis- ja töötingimuste ülespoole suunatud lähenemise ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamise peamiste suundumuste ja tegurite seire ja analüüsimise eksperdikeskusena. COVID-19 pandeemia on enneolematu väljakutse ELi majanduslikule ja sotsiaalsele vastupanuvõimele ja rõhutab juba saavutatud lähenemise haprust.

Järgmise nelja aasta jooksul teeb Eurofound olulise ülevaate sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise probleemidest ja väljavaadetest ELis, aidates tagada liidu majanduste ja ühiskondade vastupanuvõime tulevikuvapustustele. Eurofound laiendab ülespoole suunatud lähenemise teemal varasemate aastatel tehtut, pöörates erilist tähelepanu kodanike hulgas uue ebavõrdsuse potentsiaalsele suurenemisele ja sellele, kuidas lahendada sotsiaalse ühtekuuluvuse kriisi tõttu suurenenud probleeme. Amet esitab korrapäraselt aruandeid ülespoole suunatud lähenemise suundumuste kohta nii sotsiaal-majanduslikus mõõtmes kui ka Euroopa sotsiaalõiguste samba raames liikmesriikide ja piirkondlike tasandite mõõtmetes, ühtlasi võrreldes ELi ka teiste arenenud riikidega.

Majandusliku ja sotsiaalse lähenemise põhjusi ja mõju uurides pöörab Eurofound tähelepanu paljudele järgmistele teguritele: sotsiaalsed investeeringud, liikuvus ja institutsioonilised raamistikud, eeskirjad, hoolekandesüsteemid, institutsioonide kvaliteet ja avalikud teenused sotsiaaldialoog ja struktuurireformid. Uurimistegevus käsitleb, kui tõhusalt reageeris EL pandeemiale majandusliku ja sotsiaalse lähenemise seisukohast. Samuti käsitletakse olukorda euroalal ning keskendutakse töösuhteprotsesside rollile lähenemise mõjutamisel.

Eurofound uurib sotsiaalse ühtekuuluvuse suundumusi ja põhjusi Euroopa Liidus, eelkõige kuidas COVID-19 pandeemia on teravdanud olemasolevat ebavõrdsust või tekitanud uusi ebavõrdsusi, mis mõjutavad ühiskonda laiemalt või konkreetseid kodanikerühmi. Analüüs keskendub majanduslikule, sotsiaalsele ja tervislikule ebavõrdsusele nii tööturul kui ka seoses hädavajalike kaupade ja teenuste (nt tervishoiuteenused , majutus, haridus ja sotsiaalkaitse ) kättesaadavuse ja kvaliteediga. Uuritakse ebavõrdsuse, institutsioonide usaldamise ja rahulolematuse seost. Muud huvipakkuvad valdkonnad on ränne , integratsioon ja sotsiaalsed pinged.

Saadavad uurimistulemused toetavad Euroopa Komisjoni talituste ja tööhõivekomitee, sotsiaalkaitsekomitee, majandus- ja rahanduskomitee, nõukogu ja Euroopa Parlamendi tegevust, sh seoses Euroopa poolaastaga.

„COVID-19 kriis on toonud ülespoole suunatud lähenemise mõiste tagasi poliitilise arutelu keskmesse… Ülespoole suunatud lähenemine on liidu stabiilsuse jaoks oluline. Ülespoole suunatud lähenemise lubaduse täitmata jätmine võib kahjustada liidu toimimist ja tekitada poliitilist rahulolematust seoses Euroopa Liidu projektiga.“

Massimiliano Mascherini, sotsiaalpoliitika osakonna juhataja

Read less

Viimased uuendused

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine

Liitu meie uudiskirjaga!

Sidusrühmade prioriteetide käsitlemine

Top

Eurofoundi uurimistegevuse eesmärk on abistada poliitikameetmete võtmisel, mis toetavad kestlikku ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, vähendada mitmemõõtmelist ebavõrdsust ja töötada välja algatused, mis tugevdavad sotsiaalset ühtekuuluvust, aidates ELi ja riikide tasandilRead more

Eurofoundi uurimistegevuse eesmärk on abistada poliitikameetmete võtmisel, mis toetavad kestlikku ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, vähendada mitmemõõtmelist ebavõrdsust ja töötada välja algatused, mis tugevdavad sotsiaalset ühtekuuluvust, aidates ELi ja riikide tasandil käsitleda COVID-19 tekitatud probleeme. Uurides Euroopa tasandil pandeemiast taastumise programme ja nende mõju majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele, soovib Eurofound teavitada poliitikakujundajaid lähenemise edendamise viisidest ja eri algatuste tõhususest. Sotsiaalse ühtekuuluvuse uuringute eesmärk on edendada arutelu teemal, kuidas edendada õiglasema ja kaasavama ühiskonna saavutamise poliitikaid.

Ameti tööprogramm on kooskõlas Euroopa Komisjoni järgmise nelja aasta poliitiliste suunistega, mida vahetult arvestatakse mitmes olulises poliitikavaldkonnas, mille eesmärk on luua tugev sotsiaalne Euroopa. Eelkõige on uurimistegevus seotud kestliku majandusliku ja sotsiaalse lähenemise ELi eesmärgiga ning sellega soovitakse toetada Euroopa sotsiaalõiguste samba, selle rakendamise ja järelevalverolli arutelu ning samuti majandus- ja rahaliidu reformi arutelu. Usaldust käsitlevad järeldused võivad toetada algatusi, mis on seotud aruteluga Euroopa tuleviku teemal.

Read less

Poliitika põhisõnumid

Top

Eurofoundi uurimistegevuse peamiste järelduste abil käsitlevad poliitikakujundajad mõningaid valdkonna põhiküsimusi.

Read more

Eurofoundi uurimistegevuse peamiste järelduste abil käsitlevad poliitikakujundajad mõningaid valdkonna põhiküsimusi.

  • Kestlik majanduslik ja sotsiaalne lähenemine on Euroopa püsiva stabiilsuse saavutamiseks keskse tähtsusega ja nõuab terviklikku Euroopa lähenemisviisi.
  • Liikmesriikide erinevad majanduslikud ja sotsiaalsed tulemusnäitajad ohustavad ühist heaolu ja inimväärseid elamis- ja töötingimusi, mille tõttu on oluline jälgida ELis lähenemissuundumusi ja rakendada erinevuste tekkimise ennetamise poliitikaid.
  • Enne COVID-19 pandeemiat oli Euroopa majandus kuus aastat järjest kasvanud, leevendades 2008. aasta kriisi tagajärgi ja näidates ülespoole suunatud lähenemist sellistes valdkondades nagu tööhõive ja vaesuse oht. Samas ei saanud kõik liikmesriigid sellest võrdset kasu ja piirkondade erinevused kasvasid.
  • COVID-19 pandeemia võib veelgi suurendada liikmesriikide ja sotsiaal-majanduslike rühmade ebavõrdsust. See paneb proovile liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime seoses Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse riskiga. Samuti võib nende erinevuste suurenemine mõjutada ELi stabiilsust ja tuua esile vajaduse rakendada täielikult Euroopa sotsiaalõiguste sammast ning selgitada seonduvaid meetmeid ELi kodanikele arusaadavalt.
  • Inimeste usalduse säilimine Euroopa institutsioonide vastu peab olema kriisi ajal erilise tähelepanu all, sest COVID-19 tõrjemeetmete järgimine sõltub suuresti sellest, kui palju usaldatakse institutsioone ja teadlaste nõuandeid. Toetusmeetmetest abi saanud vastajate suurenenud usaldus institutsioonide vastu annab samuti riikide valitsustele ja ELile selge signaali.
Read less

Praegune ja toimuv uurimistegevus

Top

2021. aastal jätkab Eurofound uurimist, mis on olnud COVID-19 pandeemia mõju majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele ning samuti majanduslikule ja sotsiaalsele ebavõrdsusele Euroopas, keskendudes sissetulekule, tööhõivele, haridusele ja tervishoiuleRead more

2021. aastal jätkab Eurofound uurimist, mis on olnud COVID-19 pandeemia mõju majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele ning samuti majanduslikule ja sotsiaalsele ebavõrdsusele Euroopas, keskendudes sissetulekule, tööhõivele, haridusele ja tervishoiule. Eurofound annab korrapäraselt ajakohastatud teavet ülespoole suunatud lähenemise kohta Euroopa ja piirkondade tasandil mõõtmetes, mis on sätestatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas ja sellele lisatud sotsiaalnäitajate tulemustabelis.

Geograafilisele lõhele ja COVID-19 mõjule erilist tähelepanu pöörates uuritakse Eurofoundi uurimistegevuse raames nii ülespoole suunatud lähenemise kui ka sotsiaalse ühtekuuluvuse põhjusi. Vaadatakse läbi pandeemiast taastumise programmide mõju ja vastupanuvõime tugevdamist, kestliku ülespoole suunatud lähenemise edendamist ja ebavõrdsuse vähendamise toetamist käsitleva poliitika mõju.

Samuti uurib Eurofound, kuidas on sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopas aja jooksul arenenud. Lisaks uuritakse veebiküsitluse „Elamine, töötamine ja COVID-19“ andmeid kasutades pandeemia mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja usaldusele eri ühiskonnarühmades ning tulemusi võrreldakse liikmesriikide tasandil, et tuua välja sarnasused ja erinevused.

Tegevuse raames uuritakse ka seda, kas ja kuidas mõjutavad töösuhteprotsessid (eriti kollektiivläbirääkimised) lähenemist seoses mõne tulemusnäitajaga (nt palk ja tööaeg).

Jätkatakse lähenemise veebivaramu ajakohastamist ja edasiarendamist.

Järgmistes jaotistes on juurdepääs teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele.

Read less
  • Väljaanded (42)
  • Andmed
  • Toimuv tegevus (3)

Toimuv tegevus

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.