Elukvaliteet ja avalikud teenused

3 Detsember 2020

Elukvaliteet on lai mõiste, millel on mitu eri mõõdet. See hõlmab nii objektiivseid tegureid, nagu tervis, tööhõiveseisund ja elamistingimused, kui ka subjektiivset hinnangut isiku elukorraldusele ja ühiskonna kvaliteedi tajumiRead more

Elukvaliteet on lai mõiste, millel on mitu eri mõõdet. See hõlmab nii objektiivseid tegureid, nagu tervis, tööhõiveseisund ja elamistingimused, kui ka subjektiivset hinnangut isiku elukorraldusele ja ühiskonna kvaliteedi tajumist. Tähtsad elukvaliteeti määravad tegurid on avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Need teenused, sealhulgas tervishoiu- ja hooldusteenused, haridus ja eluase, on sotsiaalkaitse, ühtekuuluvuse ja kaasatuse alustalad ning tihedalt seotud ka usaldusega valitsuse ja institutsioonide vastu.

Sellega seoses seisavad praegused poliitikakujundajad silmitsi äärmiselt tõsiste probleemidega, sealhulgas finantskriisi mõju, vananev elanikkond, ELi-sisene liikuvus ja ränne. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm on Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020“ juhtalgatus, mille raames püstitati ambitsioonikad eesmärgid vaesuse vähendamiseks. Vajalikud on ka sotsiaalsed investeeringud, et toetada kodanike täielikku osalemist ühiskondlikus elus ja tööhõives. Sotsiaalsete investeeringute pakett edendab tõhusamat ja tulemuslikumat sotsiaalpoliitikat ning paremini toimivaid aktiivse kaasamise strateegiaid liikmesriikides. 2017. aasta aprillis esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi, mis hõlmab põhimõtteid ja õigusi, kuidas tagada avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga seotud võrdsed võimalused ning sotsiaalkaitse.

Read less

Viimased uuendused

Sign up now - Webinar: Putting care at the heart of Europe – Towards a European Care Strategy

Together with Frances Fitzgerald MEP and the European Parliament Liaison Office in Dublin, Eurofound is organising an...

Juurdepääs hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus

Euroopa sotsiaalõiguste sambas tõstetakse esile kvaliteetsetele hooldusteenustele juurdepääsu õigust. See aruanne...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Viimasel neljal aastakümnel on Eurofound uurinud ja analüüsinud paljusid neid küsimusi. Ta on kogunud kogu Euroopast teavet elukvaliteedi mitmesuguste mõõtmete, nagu elatustaseme, tervise, subjektiivse heaolu, perekonna, sotsiaalse tõrjutuse, hoolduse ning töö- ja eraelu tasakaalu, eluaseme ja elukeskkonna, avalike teenuste ja ühiskonna kvaliteedi kohta.

Põhipanus

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringu (EQLS) raames on alates 2003. aastast kogutud ühtlustatud ja täielikult võrreldavaid andmeid Euroopa Liidu ja kandidaatriikide elanike elamistingimuste ja elukvaliteedi kohta. Neli senist uuringut pakuvad põhjalikku teavet elukvaliteedi muutumise kohta mitmesugustes sotsiaal-majanduslikes rühmades.

Kolmanda uuringu (2012. aastal) analüüs annab ülevaate kriisi mõjust sel ajal ning teavet elukvaliteedi suundumuste kohta alates 2003. aastast. Tulemused pakuvad lisateavet konkreetsete aspektide, nagu subjektiivse heaolu või sotsiaalse ebavõrdsuse ning konkreetsete rühmade, nagu noorte või üle 50aastaste töötajate probleemide kohta.

Eraldi uurimisprojektid ning Euroopa elukvaliteedi uuringu analüüsid on olnud aluseks Eurofoundi aruannetele mitmesugustel asjaomastel teemadel, sealhulgas alusharidus ja lapsehoid, ebapiisavad elamistingimused ja kuidas osaline pensionilejäämine võib aidata tööelu pikendada.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elukvaliteet ja avalikud teenused

Liitu meie uudiskirjaga!

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (408)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elukvaliteet ja avalikud teenused

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.