Elukvaliteet ja avalikud teenused

20 February 2020

Elukvaliteet on lai mõiste, millel on mitu eri mõõdet. See hõlmab nii objektiivseid tegureid, nagu tervis, tööhõiveseisund ja elamistingimused, kui ka subjektiivset hinnangut isiku elukorraldusele ja ühiskonna kvaliteedi tajumist. Tähtsad elukvaliteeti määravad tegurid on avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Need teenused, sealhulgas tervishoiu- ja hooldusteenused, haridus ja eluase, on sotsiaalkaitse, ühtekuuluvuse ja kaasatuse alustalad ning tihedalt seotud ka usaldusega valitsuse ja institutsioonide vastu.

Sellega seoses seisavad praegused poliitikakujundajad silmitsi äärmiselt tõsiste probleemidega, sealhulgas finantskriisi mõju, vananev elanikkond, ELi-sisene liikuvus ja ränne. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm on Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020“ juhtalgatus, mille raames püstitati ambitsioonikad eesmärgid vaesuse vähendamiseks. Vajalikud on ka sotsiaalsed investeeringud, et toetada kodanike täielikku osalemist ühiskondlikus elus ja tööhõives. Sotsiaalsete investeeringute pakett edendab tõhusamat ja tulemuslikumat sotsiaalpoliitikat ning paremini toimivaid aktiivse kaasamise strateegiaid liikmesriikides. 2017. aasta aprillis esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi, mis hõlmab põhimõtteid ja õigusi, kuidas tagada avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga seotud võrdsed võimalused ning sotsiaalkaitse.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Elukvaliteet ja avalikud teenused

Eurofoundi töö

Viimasel neljal aastakümnel on Eurofound uurinud ja analüüsinud paljusid neid küsimusi. Ta on kogunud kogu Euroopast teavet elukvaliteedi mitmesuguste mõõtmete, nagu elatustaseme, tervise, subjektiivse heaolu, perekonna, sotsiaalse tõrjutuse, hoolduse ning töö- ja eraelu tasakaalu, eluaseme ja elukeskkonna, avalike teenuste ja ühiskonna kvaliteedi kohta.

Põhipanus

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringu (EQLS) raames on alates 2003. aastast kogutud ühtlustatud ja täielikult võrreldavaid andmeid Euroopa Liidu ja kandidaatriikide elanike elamistingimuste ja elukvaliteedi kohta. Neli senist uuringut pakuvad põhjalikku teavet elukvaliteedi muutumise kohta mitmesugustes sotsiaal-majanduslikes rühmades.

Kolmanda uuringu (2012. aastal) analüüs annab ülevaate kriisi mõjust sel ajal ning teavet elukvaliteedi suundumuste kohta alates 2003. aastast. Tulemused pakuvad lisateavet konkreetsete aspektide, nagu subjektiivse heaolu või sotsiaalse ebavõrdsuse ning konkreetsete rühmade, nagu noorte või üle 50aastaste töötajate probleemide kohta.

Eraldi uurimisprojektid ning Euroopa elukvaliteedi uuringu analüüsid on olnud aluseks Eurofoundi aruannetele mitmesugustel asjaomastel teemadel, sealhulgas alusharidus ja lapsehoid, ebapiisavad elamistingimused ja kuidas osaline pensionilejäämine võib aidata tööelu pikendada.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (14)

Kõik (400)

Publications (210)

Articles (121)

News (41)

Events (28)