Elukvaliteet ja ühiskonna kvaliteet

13 November 2020

Lisaks isiklikule olukorrale ja tingimustele avaldab kodanike heaolule ja elukvaliteedile suurt mõju ühiskonna kvaliteRead more

Lisaks isiklikule olukorrale ja tingimustele avaldab kodanike heaolule ja elukvaliteedile suurt mõju ühiskonna kvaliteet. Viimastel aastatel on eurooplaste usaldus ühiskonna ja institutsioonide vastu vähenenud, ühiskonnas valitsevad pinged, majanduslik ja sotsiaalne ebakindlus ning tajutav ebavõrdsus ja õiglusetus.

Kuna poliitikakujundajad otsivad tõhusaid vahendeid eurooplaste elukvaliteedi parandamiseks ja ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade olukorraga tegelemiseks, on usaldusväärsed tõendid konkreetsete sotsiaalsete rühmade kohta väga olulised.

Euroopa Komisjoni 2013. aastal esitatud sotsiaalsete investeeringute pakett on ELi sotsiaalpoliitiline vastus kriisile ning toetab õiglasemat ja kaasavamat ühiskonda. Sellega kutsutakse liikmesriike üles suurendama sotsiaalseid investeeringuid ning oma sotsiaaleelarvet majanduslike ja demograafiliste probleemidega kohanemiseks paremini ära kasutama, pöörates erilist tähelepanu aktiivse kaasamise strateegiatele. Ka 2017. aasta aprillis avaldatud komisjoni aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta on käsitletud võimalusi, kuidas praegust elatustaset säilitada ja kogu Euroopas suuremat ühtsust saavutada.

Read less

Viimased uuendused

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Alates 2003. aastast on Eurofound iga nelja aasta tagant kogunud andmeid Euroopa elukvaliteedi uuringuga (EQLS).

Põhipanus

Eurofound vaatleb nii elukvaliteedi objektiivseid kui ka selle subjektiivseid aspekte. 2012. aastal korraldatud kolmanda Euroopa elukvaliteedi uuringu käigus uuriti kriisi mõju ja elu- ja ühiskonna kvaliteedi suundumusi pärast 2003. aastat ning määrati kindlaks uued sotsiaalsete edusammude näitajad. Eelkõige uuriti, kuidas eurooplased tajuvad oma ühiskonna kvaliteeti, vaadeldes usaldust inimeste ja institutsioonide vastu ning tajutavaid pingeid sotsiaalsete rühmade, sealhulgas rikaste ja vaeste, juhtide ja töötajate, etniliste ja usurühmade vahel. Eurofound pakub teavet ka töötajate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu probleemide kohta ning hoolduskohustuste mõju kohta tööhõivele, tööle ja elukvaliteedile.

Kasutades muid allikaid peale Euroopa elukvaliteedi uuringu on Eurofound uurinud konkreetsete rühmade, eelkõige noorte ja üle 50aastaste sotsiaalset olukorda ning korraldanud uuringuid innovatiivsete poliitikaalgatuste hindamiseks, et toetada nende panust ühiskonda. Lisaks sellele on ta uurinud linna- ja maapiirkondade elukvaliteedi erinevusi, vaadeldes selliseid küsimusi, nagu sotsiaalne tõrjutus, elamistingimused ja usaldus kohaliku omavalitsuse vastu. Eurofound on esitanud ka ülevaateid liikmesriikide ja Euroopa poliitiliste institutsioonide vastu tuntava usalduse ning kodanike kaasamise kohta kriisi ajal.

Eurofoundi praegune uurimisprogramm kasutab ära uusi neljanda Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid, ühendades nii isikliku ka kui ühiskondliku mõõtme ning heaolu subjektiivsed ja objektiivsed aspektid. See teave võimaldab Eurofoundil anda ülevaate heaolu ja elamistingimuste peamistest muutustest alates 2003. aastast, keskendudes eelkõige elukvaliteedi põlvkondadevahelistele erinevustele. Analüüsi keskmes on eelkõige järgmised elukvaliteedi kohaliku tasandi tegurid, mida ei ole varasemates heaolu-uuringutes ulatuslikult käsitletud:

  • kuidas kaasatakse kogukondi,
  • kuidas korraldatakse kommunaal- ja muid teenuseid,
  • eluaseme kvaliteet,
  • kohaliku keskkonna ohutus.

Seoses ühiskonna kvaliteediga uurib Eurofound tulevikus veel sotsiaalset ühtekuuluvust ja sotsiaalseid pingeid. Ta vaatleb edaspidi liikmesriigi institutsioonide ja teiste inimeste vastu tuntava usalduse muutusi ning sotsiaalset ja majanduslikku ebakindlust ja ühiskonnas osalemist. Eurofound püüab kindlaks teha nende küsimuste poliitilist tähtsust ja tuvastada poliitikakujundajate teabevajadused.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society