Kaugtöö

10 Jaanuar 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Kaugtöö on töökorraldus, kui töötatakse väljaspool tavapärast töökohta, mis on tavaliselt tööandja ruumides, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendiRead more

Kaugtöö on töökorraldus, kui töötatakse väljaspool tavapärast töökohta, mis on tavaliselt tööandja ruumides, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil. Kaugtöö iseloomulikud tunnused on arvutite ja sidevahendite kasutamine, et muuta töö tavapärast asukohta, töötaja väljaspool tööandja ruume töötamise sagedust ja töötajate kasutatavate kaugtöökohtade arvu (liikuvus).

Arvestades liikuvust, võib IKT-põhist liikuvat tööd määratleda kui info- ja kommunikatsioonitehnika, näiteks nutitelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite ja/või lauaarvutite kasutamist tööks, mida tehakse väljaspool tööandja ruume ja mis on suuresti asukohast sõltumatu. Liikuvat tööd võib pidada kaugtöö erivormiks. Mõiste „IKT-põhine liikuv töö“ kasutamisega rõhutatakse asjaolu, et töötajad töötavad eri kohtades ja kasutavad IKT-d ettevõtte ühiste arvutisüsteemidega ühenduse saamiseks.

Kaugtöö/IKT-põhise liikuva (TICTM) töö intensiivsuse või sageduse eri tasemed ja mitmesugused kohad, kus inimesed töötavad, võivad erinevalt mõjutada töötingimusi.

Read less

Viimased uuendused

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Kaugtöö kasv: mõju töötingimustele ja -eeskirjadele

Aruanne tutvustab Eurofoundi uuringut kaugtöö kohta COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Selles uuritakse...

ELi taust

Top

IKT on revolutsiooniliselt muutnud tööd ja elu 21. sajandil. IKT areng on võimaldanud uusi tööviise. Kaugtöö ja IKT-põhine liikuv töö on lisatud paindliku töökorralduse paketti, mille eesmärk on töökorralduse nüüdistaminRead more

IKT on revolutsiooniliselt muutnud tööd ja elu 21. sajandil. IKT areng on võimaldanud uusi tööviise. Kaugtöö ja IKT-põhine liikuv töö on lisatud paindliku töökorralduse paketti, mille eesmärk on töökorralduse nüüdistamine. Paljude ELi riikide poliitikakujundajad arutavad tööviiside kiiret muutumist ja selle mõju meie argielu muudele aspektidele, näiteks töökorraldus, töö- ja eraelu tasakaal, tervis ja heaolu.

Euroopa kaugtöö raamkokkuleppes, mille ELi tasandi sotsiaalpartnerid allkirjastasid 2002. aastal, määratletakse kaugtöö ja kehtestatakse Euroopa tasandil kaugtöötajate töötingimuste üldraamistik. Selle eesmärk on ühitada tööandjate ja töötajate ühised paindlikkus- ja turvalisusvajadused. Sellest ajast alates on tehnoloogia areng toetanud selle töökorralduse laiendamist ja võimaldanud kaugtööks töötajate suuremat liikuvust.

2020. aasta juunis allkirjastasid ELi tasandi sotsiaalpartnerid digitaliseerimist käsitleva raamkokkuleppe, milles on asjakohased sätted kättesaadav olemise reguleerimise kohta, mida tuleb rakendada riiklikul tasandil kooskõlas liikmesriigi konkreetsete juhtimis- ja tööturumenetluste ja -tavadega.

2021. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku, mis võimaldaks digitaalselt töötavatel inimestel katkestada ühendus väljaspool tööaega. Samuti tuleks selles kehtestada miinimumnõuded kaugtööle ning selgitada töötingimusi, tööaega ja puhkeaegu.

Alates 2020. aasta algusest on paljud tööandjad ja töötajad COVID-19 pandeemia tõttu peamiselt kaugtööl, mis võib potentsiaalselt muuta meie tööviise tulevikus. See nihe pakub ettevõtetele võimalusi ja aitab töötajatel säilitada oma töökohta, kuid tekitab ka probleeme seoses tervise ning töö- ja eraelu tasakaaluga, mis on seotud piiride hägustumise, pika tööaja ja pideva kättesaadav olemisega.

Eurofoundi tegevus kaugtöö valdkonnas on seotud komisjoni prioriteediga aastateks 2019–2024 „Digiajastule vastav Euroopa“.

Read less

Uuringud

Top

Eurofound teostab oma tegevuse raames töötingimuste ja kestliku töö valdkonnas kaugtöö ja IKT-põhise liikuva töö uuringuid, sealhulgas uute tööhõivevormideRead more

Eurofound teostab oma tegevuse raames töötingimuste ja kestliku töö valdkonnas kaugtöö ja IKT-põhise liikuva töö uuringuid, sealhulgas uute tööhõivevormide uuringuid. Käsitletavad teemad hõlmavad töö- ja eraelu tasakaalu, tööaega, töötingimusi ja õigust ühendus katkestada, samuti COVID-19 mõju meie töökorraldusele.

Mõju tööhõivele ja töötingimustele

Eurofoundi analüüsis kaugtöö ja IKT-põhise liikuva töö kohta uuriti, kuidas tööaja paindlikkus ja töötajate autonoomia mõjutavad tööhõivet ja töötingimusi digiajastul, keskendudes sellele, kuidas see mõjutab töö- ja eraelu tasakaalu , tervist, tulemuslikkust ja tööväljavaateid. See tugineb Eurofoundi Euroopa töötingimuste uuringu (EWCS) ja muude uuringute andmetele.

Eurofoundi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühisuuringus on uuritud kaugtöö ja IKT-põhise liikuva töö mõju töö- ja eraelu tasakaalule eri kohtades (kodus, kontoris või mujal), tuginedes samuti EWCSi andmetele. IKT-põhine liikuv töö on samuti üks Eurofoundi uuritavast mitmest sagenevast uuest tööhõivevormist ELis.

Kaugtöö ja COVID-19

Eurofoundi ainulaadne e-uuring „Elamine, töötamine ja COVID-19“ annab ülevaate pandeemia ajal toimunud muutuste mõjust inimeste elule, et aidata poliitikakujundajatel kavandada kriisireageerimist. Aastatel 2020 ja 2021 mitmes voorus tehtud uuring võimaldab võrrelda pandeemia eri etappides tekkinud probleeme. Küsimuste valik keskendub inimeste tööolukorrale, kaugtöö osakaalule COVID-19 ajal, kodus töötamise kogemustele ning töö- ja eraelu tasakaalule avalduvale mõjule.

Õigus mitte olla kättesaadav

Probleemid ulatuvad töö- ja eraelu tasakaalust kaugemale: piiride hägustumine, pidev kättesaadav olemine ja pikk tööaeg võivad olla töötajate vaimset ja füüsilist heaolu häirivad probleemid. Seoses kaugtöö eksponentsiaalse kasvuga COVID-19 pandeemia tõttu on olulisem kui kunagi varem võtta meetmeid seoses õigusega mitte olla kättesaadav. 2021. aastal uuris Eurofound juhtumiuuringute alusel, kuidas rakendatakse õigust mitte olla kättesaadav ja selle mõju töökoha tasandil.

Pandeemia täielik mõju veel selgub, kuid COVID-19 võib püsivalt muuta kaugtööd ja IKT-põhist liikuvat tööd ELis ja mujal.

Read less

Põhiväljundid läbi aastate

Show more (12)

Peamised sõnumid

Top
  • Kaugtöö on sagenenud kõigis ELi riikides: üle kolmandiku töötajatest alustas kaugtööd COVID-19 pandeemia alguses. Paljude varasem kogemus selle tööviisiga oli piiratud või puudus see üldse.
  • Euroopa Liidu tööjõu-uuringus (EU-LFS) eristatakse töötajaid, kes tavaliselt töötavad kodunt, ja neid, kes teevad seda mõnikord. Kaugtöö kasv 2020. aastal oli tingitud tavaliselt kodunt töötavate inimeste arvu suurenemisest. Enne pandeemiat oli mõnikord kodunt töötamine enamikus riikides sagedam ja 2020. aastal jäi see 2019. aastaga sarnasele tasemele. 2020. aastal muutus tavaliselt kodunt töötamine tüüpilisemaks töökorralduseks.
  • Enamik ELi töötajaid eelistas pikemas perspektiivis töötada mitu korda nädalas kodunt. 
  • Kodus töötavad kaugtöö tegijad ületavad 48-tunnise tööaja piirmäära kaks korda tõenäolisemalt kui kohapeal töötajad ja töötavad oluliselt suurema tõenäosusega vabal ajal.
  • Kaugtöö sagenemine on toonud esile töö- ja eraelu piiride hägustumise. Valitsuste ja sotsiaalpartnerite jaoks on äärmiselt oluline võtta kasutusele õigus mitte olla kättesaadav või sellega seotud algatused, ennetamaks, et suurel osal töötajatest tekiks füüsilise ja emotsionaalse kurnatuse risk.
  • Pärast pandeemiaaegset üleminekut kaugtööle muutuvad taas kõige levinumaks kaugtöövormiks need hübriidse töökorralduse vormid, mis olid kõige tüüpilisemad enne pandeemiat.
  • Sotsiaalpartnerid ja poliitikakujundajad peaksid püüdma lisada õigusraamistikesse või kokkulepetesse sätteid, mis käsitlevad tööaja, töötervishoiu ja tööohutuse või seadmetele juurdepääsu ja nende kasutamisega seotud probleeme.
Read less

Väljaanded ja andmed

Top

Järgmistes jaotistes on juurdepääs selle teema paljudele väljaannetele, andmetele ja tegevusele. 

  • Väljaanded (97)
  • Andmed
  • Toimuv tegevus (1)

Toimuv tegevus

Sellel üldteemal toimub uuringuid mitmel allteemal, mis on loetletud allpool koos linkidega tulevastele väljaannetele.