Keitä olemme

Tehtävä

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on Euroopan unionin kolmikantainen virasto, jonka tehtävänä on tarjota tietoa sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehittämisen tueksi. Eurofound perustettiin vuonna 1975 neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1365/75 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja toteuttamista Euroopassa. Uusi perustamisasetus hyväksyttiin 20. joulukuuta 2018, ja se tuli voimaan 20. helmikuuta 2019.

Tehtävä

Eurofound tarjoaa tietoa, neuvontaa ja asiantuntemusta työoloista ja kestävästä työstä, työmarkkinasuhteista ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, työllisyydestä ja työmarkkinoista sekä elinoloista ja elämänlaadusta. Eurofoundin tavoitteena on tukea EU:n toimielimiä, elimiä ja virastoja, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia sosiaali- ja työllisyyspolitiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa sekä edistää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua vertailevien tietojen, tutkimusten ja analyysien pohjalta.

Organisaatio

Eurofoundia johtaa sen pääjohtaja, joka raportoi hallintoneuvostolle . Eurofoundin nykyinen pääjohtaja on Ivailo Kalfin. Apulaisjohtaja Maria Jepsen työskentelee johtajan alaisuudessa. Hallintoneuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten (työnantajien ja ammattijärjestöjen) edustajista, Euroopan komission edustajista ja yhdestä riippumattomasta asiantuntijasta, jonka Euroopan parlamentti nimittää. Se ohjaa strategisesti Eurofoundin toimintaa.

Lisäksi Eurofoundin Brysselin yhteystoimiston tehtävänä on vahvistaa Eurofoundin tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikutusta EU:n tasolla ja seurata päätöksenteon kehitystä.

Henkilöstö koostuu noin 100 työntekijästä , jotka tulevat eri jäsenvaltioista ja joilla on laajaa ammatillista kokemusta ja monipuolinen tausta. Toisinaan kansalliset hallintoelimet lähettävät asiantuntijoita Eurofoundin palvelukseen.

Eurofoundin toimistot sijaitsevat 1600-luvulla rakennetussa Loughlinstown House -rakennuksessa Dublinissa Irlannissa.

Kohderyhmä

Eurofoundin tavoitteena on tukea EU:n toimielimiä, valtioita, työnantajia, ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä päätöksenteossa.