Sisäisten asiakirjojen saatavuus

Yleisö voi pyytää saada tutustua Eurofoundin asiakirjoihin. Eurofoundille yleisön oikeus saada tutustua säätiön asiakirjoihin on tärkeä osa sen laajempaa tiedotuspolitiikkaa, jonka mukaan Eurofoundin toiminnasta pyritään antamaan mahdollisimman laaja kuva.

EU:n virastot sisällytettiin syyskuussa 2003 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisalaan. Maaliskuussa 2004 Eurofoundin hallintoneuvosto (joka tunnetaan myös nimellä johtokunta) hyväksyi asetuksen soveltamista koskevat soveltamissäännöt (91KT PDF) .

Asetuksessa todetaan, että yleisöllä on oikeus tutustua Eurofoundin sisäisiin julkaisemattomiin asiakirjoihin asetuksessa vahvistettujen periaatteiden, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.

Jotta yleisön olisi helpompi tunnistaa heitä mahdollisesti kiinnostavat asiakirjat, asetuksella taataan yleisölle mahdollisuuksien mukaan pääsy julkiseen asiakirjarekisteriin, joka sisältää suorat linkit itse asiakirjoihin.

Verkossa saatavana olevat Eurofoundin asiakirjat

Eurofoundin historialliset arkistot ovat tutkijoiden käytettävissä Euroopan unionin historiallisissa arkistoissa, jotka on talletettu yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin Firenzessä.

Muita Eurofoundin asiakirjoja koskevat pyynnöt

Muista asiakirjoista voidaan esittää pyyntöjä. Alla olevassa lyhyessä oppaassa selitetään, miten voit käyttää tutustumisoikeuttasi.

Muita asiakirjoja koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti (postitse, faksitse tai sähköpostitse) hallinto-osaston päällikölle, ja niissä on todettava selkeästi, että pyyntö esitetään asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Kerro mahdollisimman tarkasti, mitä pyyntösi koskee, ja anna mahdollisimman paljon tietoa, jonka perusteella pyytämäsi asiakirjat voidaan tunnistaa.

Eurofoundin postiosoite:

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irlanti

Lähetä sähköpostitse esittämäsi asiakirjapyyntö osoitteeseen publicaccess@eurofound.europa.eu . Faksitse esitettävät pyynnöt lähetään numeroon +353 1 282 6456.

Huomaa, että asiakirjat voidaan luokitella luottamuksellisiksi tai rajoitettuun käyttöön tarkoitetuiksi asiakirjoiksi, jos niiden luovuttaminen vahingoittaisi yksilön tai elinten etua asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ks. jäljempänä asiakirjojen luokittelua koskevat Eurofoundin sisäiset säännöt.