Sidosryhmät ja kumppanit

Eurofoundin tehtävänä on tarjota tietoa sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehittämiseksi. Eurofoundin työtä ja tehtäviä ohjataan ensisijaisesti EU:n tasolla, mutta se on toiminnassaan yhteyksissä jäsenvaltioihin monella tavalla.

Eurofoundin hallintoneuvoston jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten ehdokkaista. Tämän lisäksi kolme jäsentä edustaa Euroopan komissiota ja Euroopan parlamentti nimittää yhden riippumattoman asiantuntijan. Hallintoneuvostoa avustaa kahdeksan jäsenen muodostama johtokunta , johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa, kolmen ryhmän (hallitukset, työnantajat ja työntekijät) koordinaattorit ja yksi Euroopan komission edustaja.

EU:n toimielimet, hallitukset ja työmarkkinaosapuolet ovat Eurofoundin tuotteiden ja palvelujen tärkeimpiä kohderyhmiä. Eurofoundin viestintästrategian tärkeänä osana on tarjota näille sidosryhmille todistusaineistoa ja palveluja, jotka tukevat niitä tehtäviensä toteuttamisessa. Tällainen yhteistyö voi perustua Eurofoundin keräämiin tietoihin pohjautuviin asiakaskohtaisiin raportteihin .

EU:n toimielimet ja elimet

Eurofoundilla on toimielimiin virallisten (institutionaalisten) ja epävirallisten yhteyksien kautta luotu dynaaminen suhde. Eurofound on EU:n itsenäinen virasto ja kuuluu siten EU:n elimiin. Se on myös EU:n virastojen verkoston jäsen.

Eurofound on tehnyt yhteistyösopimukset seuraavien viiden sisarviraston kanssa:

  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus ( Cedefop)
  • Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ( EU-OSHA)
  • Euroopan koulutussäätiö (ETF)
  • Euroopan unionin perusoikeusvirasto ( FRA).

Nämä sopimukset pannaan täytäntöön vuotuisten toimintasuunnitelmien avulla, ja ne muodostavat perustan tiedonvaihdolle ja yhteisille aloitteille tutkimusten, tapahtumien ja toimintajärjestelmien alalla.

Euroopan komissio osallistuu Eurofoundin hallintoon Eurofoundin hallintoneuvoston jäsenenä, jossa sen tärkeänä tehtävänä on työohjelmien hyväksyminen. Euroopan parlamentti nimittää hallintoneuvostoon itsenäisen asiantuntijan ilman äänioikeutta.

Eurofound työskentelee Euroopan unionin neuvoston kanssa pääasiassa puheenjohtajamaiden ohjelmien kautta, ja tarjoaa asiantuntemusta, puhujia tai muuta tukea puheenjohtajamaiden tapahtumia varten. Yhteisiä tapahtumia järjestetään myös Euroopan parlamentin sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa.

Eurofound pitää tiiviisti yhteyttä EU:n toimielimiin Brysselin yhteystoimiston kautta. Lisätietoja saa Brysselin yhteystoimistosta .

Hallitukset

Jokaisella jäsenvaltiolla on hallintoneuvostossa hallituksen edustaja, yleensä työllisyys- tai sosiaaliasioista vastaavan ministeriön virkamies.

Hallintoneuvosto hyväksyy Eurofoundin työohjelmat ja esittää sen talousarvion, joten jäsenvaltioiden hallituksilla on merkittävä vaikutus Eurofoundin toimintaan. EU:n neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitukset perustivat Eurofoundin ja jatkavat sen rahoittamista EU:n yleisestä talousarviosta.

Työmarkkinaosapuolet

Eurofoundin toimeksiantona on tukea komissiota, muita unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja, jäsenvaltioita sekä työmarkkinaosapuolia työ- ja elinolojen parantamiseen tähtäävän politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa, työllisyyspolitiikan suunnittelussa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisessä. Tätä varten Eurofound kartuttaa ja jakaa tietoa, tarjoaa politiikan valmistelemiseksi näyttöä ja palveluja, myös tutkimukseen perustuvia päätelmiä, ja helpottaa tiedon jakoa unionin ja kansallisen tason toimijoiden keskuudessa ja välillä.

Jokaisella jäsenvaltiolla on kummankin työmarkkinaosapuolen edustaja hallintoneuvostossa. Näin varmistetaan se, että eri työmarkkinajärjestelmät ja -kulttuurit tulevat edustetuksi EU:ssa. Työmarkkinaosapuolten eurooppalaisten järjestöjen edustajat koordinoivat ryhmien työtä ja osallistuvat hallintoneuvoston kokouksiin.

Muut

Eurofound tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen työjärjestön ( ILO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ( OECD) kanssa. Tämä yhteistyö voi käsittää esimerkiksi osallistumisen raporttien laatimiseen tai yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Eurofound on myös yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja sen eri ilmentymiin (kuten kolmikantaelimiin, kansalaisjärjestöjen edustamaan kansalaisyhteiskuntaan ja akateemiseen maailmaan). Tiede- ja tutkimusyhteisö käyttää Eurofoundin tietoja paljon. Lisäksi tutkijoita ja muuta tiedeyhteisöä valitaan usein (avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä) suorittamaan kenttätutkimusta Eurofoundille.