Tietoa Euroopan työelämän seurantakeskuksesta (EurWORK)

Vuonna 2014 perustetussa Euroopan työelämän seurantakeskuksessa (EurWORK) yhdistyvät Eurofoundin kaksi vakiintunutta seurantakeskusta: työmarkkinasuhteiden seurantakeskus (EIRO) ja työolojen seurantakeskus (EWCO).

Rooli

EurWORK kattaa kaikki työoloja ja kestävää työtä sekä työmarkkinasuhteita koskevat Eurofoundin resurssit. Se saa tukea kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa yhteyshenkilöverkostolta, joka raportoi säännöllisesti kansallisen työelämän kehityksestä. Lisätietolähteenä toimivat Eurofoundin kaksi säännöllistä työoloja koskevaa kyselytutkimusta: Euroopan työolotutkimus (EWCS) ja Euroopan yritystutkimus (ECS).

Painopisteet

EurWORK kattaa seuraavat kaksi strategista aihealuetta Eurofoundin ohjelmakaudella 2017–2020:

Työmarkkinasuhteiden alalla EurWORK kattaa seuraavat kaksi osiota:

Työelämän kehitystä koskevilla raporteillaan EurWORK tarjoaa säännöllisesti päivitettyjä tietoja seuraavista aloista:

  • Toimijat ja organisaatiot
  • Työmarkkinaosapuolten suhteet
  • Yksittäiset työsuhteet
  • Palkka
  • Työaika ja työ- ja yksityiselämän tasapaino
  • Terveys ja hyvinvointi työssä
  • Osaaminen, oppiminen ja työllistyvyys
  • Työn organisointi
  • Kehitys EU:n tasolla.

Tuotteet

Työelämän kehitystä koskevat raportit

Eurofoundin yhteyshenkilöverkosto tarjoaa maakohtaisia päivitettyjä tietoja työelämän viimeisimmästä kehityksestä neljännesvuosittain. Näitä raportteja täydennetään edellä mainittujen alojen aihekohtaisilla päivityksillä ja muilla maakohtaisilla artikkeleilla. Työelämän vuotuisessa tarkastelussa korostetaan tärkeimpiä kehityssuuntia kansallisella ja EU:n tasolla. Yhteyshenkilöt tarjoavat kaikista jäsenvaltioista ja Norjasta vertailutietoa, jota käytetään raporteissa ja aihekohtaisissa päivityksissä.

Edustavuustutkimukset

Euroopan komissio antoi Eurofoundille vuonna 2006 tehtäväksi tutkia Euroopan alakohtaisten työmarkkinaosapuolten edustavuutta. Näiden tutkimusten tarkoituksena on tarjota perustietoja, joita tarvitaan alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamiseen ja toimintaan Euroopan tasolla. Komissio käyttää näitä komiteoita työmarkkinaosapuolten kuulemiseen SEUT-sopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

Tietolähteet

EurWORKin työelämää koskevissa maaprofiileissa annetaan asiaan liittyvää taustatietoa työelämään liittyvistä rakenteista, organisaatioista ja säädöksistä EU:n 28 jäsenvaltiossa ja Norjassa sekä koko EU:n tasolla. 

Palkkoja, työaikaa ja työehtosopimuskiistoja koskeva tietokanta tarjoaa kansallisen tason tietokokonaisuuden, joka kattaa EU:n 28 jäsenvaltiota ja Norjan kaudella 2000–2015. Siinä tarkastellaan nykyisin käytössä olevia järjestelmiä (kuten lainsäädäntöä tai työehtosopimuksia) sekä joitakin tuloksia (kuten työehtosopimuksen mukaista palkkatasoa tai työaikaa).

Euroopan työmarkkinasuhdesanasto on kattava kokoelma termejä, joita käytetään nykyisin yleisesti työsuhteissa ja työmarkkinasuhteissa EU:n tasolla. Sitä päivitetään säännöllisesti, ja se sisältää noin 380 nimikettä ja linkit EU:n lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön.

Muut tutkimukset

EurWORK sisältää myös muita työoloihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyviä tutkimuksia, kuten Eurofoundin tutkimusten toissijaisia analyyseja, palkkoihin ja työaikaan liittyviä säännöllisiä raportteja, Eurofoundin sidosryhmien pyynnöstä laadittuja raportteja ja muita alan strategisia tutkimuksia.

Ohjelmakaudella 2017–2020 Eurofound tutkii työtaistelutoimien seurantayksikön toteutettavuutta. Yksikön tavoitteena on kartoittaa työtaistelutapahtumia kaikkialla Euroopassa sekä niiden syitä ja tuloksia. Eurofound tarkistaa lähestymistapaansa työehtosopimusneuvotteluista raportoimiseen.

Kohderyhmät

EurWORK pyrkii palvelemaan Eurofoundin keskeisiä sidosryhmiä, joita ovat Euroopan työmarkkinaosapuolet, EU:n toimielimet, jäsenvaltioiden hallitukset, päättäjät sekä työolojen ja kestävän työn ja työmarkkinasuhteiden alan toimijat.