Public services

Eriarvoisuus nuorten tiedonsaannissa ja pääsyssä tukipalveluihin

Viime vuosina EU:ssa ja kansallisella tasolla on esitetty huolenaiheita siitä, että kumuloituva stressi, jota koulu, vanhempien odotukset ja sosiaaliset paineet aiheuttavat, voi vaikeuttaa nuorten siirtymistä aikuisuuteen. Tähän liittyy myös riski siitä, että kielteiset vaikutukset ovat kauaskantoisia. Yksi tapa helpottaa siirtymää on tarjota asiaankuuluvaa tietoa ja tukipalveluja näiden kriittisten muutosvuosien aikana. Näyttää kuitenkin siltä, ettei kaikilla nuorilla ole mahdollisuutta kyseisiin palveluihin. Tässä raportissa kuvaillaan niiden nuorten ominaispiirteitä, joilla on eniten vaikeuksia päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin, sitä minkä tyyppisistä palveluista heille olisi eniten hyötyä, sekä keskeisimmät haasteet, joita heillä on tietojen ja tukipalvelujen saannissa. Siinä tarkastellaan myös, mitä palveluntarjoajat voivat tehdä varmistaakseen tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen, ja esitellään innovatiivisia esimerkkejä siitä, miten torjutaan eriarvoisuutta palveluihin pääsyssä.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti