New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Julkaistu
12 heinäkuu 2016
pdf
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Muodot

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16191
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten uudet aiheet, työkalut ja innovatiiviset käytännöt

  Authors: 
  Eurofound

  Työmarkkinavuoropuhelulla on edelleen merkitystä Euroopassa. Viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa EU:n tasolla on korostettu sitä, että erityisesti vuoden 2008 kriisin jälkeen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, demokratiasta, työn laadusta ja työmarkkinasuhteiden uusista malleista on alettu käydä uutta keskustelua, jossa on haastettu työelämän suhteita ja työmarkkinavuoropuhelua koskevat perinteiset järjestelmät. Tämän vertailevan tutkimuksen päätavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten EU:n 28 jäsenvaltion ja Norjan työmarkkinaosapuolet ovat vastanneet moniin viime vuosina esiin nousseisiin uusiin poliittisiin, oikeudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Raportissa tarkastellaan tapoja, joilla työmarkkinaosapuolet käsittelevät uusia aiheita ja uusia työkaluja ja kehittävät innovatiivisia lähestymistapoja. Uusista aiheista on tunnistettavissa ainakin kaksi eri tyyppiä: uudet aiheet EU:n laajuisesta näkökulmasta (kuten ilmastonmuutos) ja uudet aiheet vain joidenkin jäsenvaltioiden näkökulmasta (kuten sukupuolten tasa-arvo). Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinaosapuolten käytäntöjä toimialojen välisellä, alakohtaisella ja kansallisella tasolla vuosina 2000–2014.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti