Industrial relations and social dialogue

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin

Report
Julkaistu
30 maaliskuu 2022
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Työmarkkinaosapuolet osallistuivat vuoden 2021 kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen entistä vaihtelevammissa yhteyksissä ja menettelyissä aiempiin eurooppalaisiin ohjausjaksoihin verrattuna. Osallistumisen laadun ja intensiteetin raportoitiin kuitenkin olevan epätasaisia ja aika heikkoja melko monessa maassa.
Read more
 • Työmarkkinaosapuolet osallistuivat vuoden 2021 kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen entistä vaihtelevammissa yhteyksissä ja menettelyissä aiempiin eurooppalaisiin ohjausjaksoihin verrattuna. Osallistumisen laadun ja intensiteetin raportoitiin kuitenkin olevan epätasaisia ja aika heikkoja melko monessa maassa.
 • Työmarkkinaosapuolten raportoima yleinen kysymys elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimisen osalta oli kuulemisille varatun ajan vähäisyys ja riittävän palautteen puute niiden osuudesta suunnitelmiin. Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot esittävät suunnitelmissa tiivistelmän työmarkkinaosapuolten ja muiden asianomaisten sidosryhmien kuulemisprosessista. Suurimmassa osassa elpymis- ja palautumissuunnitelmia kuitenkin kuvataan kyseinen prosessi vain lyhyesti, eikä niissä selvennetä työmarkkinaosapuolten näkemyksiä tai mainita, mitkä niistä on otettu suunnitelmissa huomioon.
 • Vuoden 2022 eurooppalainen ohjausjakso on tärkeä mahdollisuus sellaisten poliittisten uudistusten ja sijoitusten toteuttamisessa, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan. Sekä työnantajajärjestöt että ammattiliitot ovat halukkaita osallistumaan kuulemisprosesseihin, joiden avulla pannaan täytäntöön suunnitelmiin sisältyvät poliittiset toimenpiteet ja uudistukset.
 • Osallistuminen on entistä merkittävämpää Ukrainan sodan ja odotettujen kasvun hidastumisen ja inflaation kiihtymisen yhteydessä, ja niiden ennustetaan vaikeuttavan EU:n toipumista pandemiasta entisestään.
 • EU:n työmarkkinaosapuolten osallistuminen elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamiseen lisää niiden rakenteellisten uudistusten tehokkuutta, joita tarvitaan oikeudenmukaisen ja kaikki huomioon ottavan kestävän talouskasvun saavuttamiseen. Niitä tarvitaan myös sosiaalisen palautumiskyvyn varmistamiseen, kun käsillä on Euroopan suurin pakolaiskriisi toisen maailmansodan jälkeen. Niiden osallistuminen on myös ratkaisevan tärkeää EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden toteuttamisen ja samalla Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisen tukemisen kannalta.
Read less

Yhteenveto

Tässä raportissa tutkitaan, miten kansalliset työmarkkinaosapuolet osallistuivat uudistusten ja toimintalinjojen suunnitteluun ja toteuttamiseen eurooppalaisilla ohjausjaksoilla sekä kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen. NextGenerationEU-välineen puitteissa jäsenvaltiot laativat ja toimittiRead more

Tässä raportissa tutkitaan, miten kansalliset työmarkkinaosapuolet osallistuivat uudistusten ja toimintalinjojen suunnitteluun ja toteuttamiseen eurooppalaisilla ohjausjaksoilla sekä kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen. NextGenerationEU-välineen puitteissa jäsenvaltiot laativat ja toimittivat vuonna 2021 elpymis- ja palautumissuunnitelmat, joiden tavoitteena on tehdä Euroopan talouksista ja yhteiskunnista entistä kestävämpiä, palautumiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Huolimatta niiden pakollisesta osallistumisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen työmarkkinaosapuolet raportoivat, että kuulemisprosessi olisi voitu suunnitella ja järjestää paremmin, sillä useissa maissa osallistumisen laatu ja intensiteetti olivat melko vähäisiä. Tilannetta voitaisiin parantaa varmistamalla työmarkkinaosapuolten entistä oikea-aikaisempi ja tarkoituksenmukaisempi osallistuminen elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamiseen. Tällä edistettäisiin menettelyn omistajuutta ja samalla parannettaisiin suunniteltujen poliittisten toimien ja uudistusten tehokkuutta.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  48
  Viitenumero: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Julkaisunro: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti